TEOS-työryhmän keskeisiä linjauksia

TEOS-työryhmä esittää, että sosiaalihuollon työikäisille tarkoitetut työllistymistä tukeva toiminta, työtoiminnat sekä pääosa päivätoiminnoista koottaisiin samaan erityislakiin. Uusi laki siis korvaisi nykyisen lain kuntouttavasta työtoiminnasta sekä vammaisten työllistymistä tukevaa toimintaa, työtoimintaa, työhönvalmennusta sekä päivätoimintaa koskevat osiot eri laeista.

Uutta lakia sovellettaisiin heikossa työmarkkina-asemassa oleviin henkilöihin. Heikossa työmarkkina-asemassa olevana henkilönä pidettäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (www.finlex.fi) määritelmän mukaista työtöntä henkilöä. Lisäksi edellytettäisiin, että henkilön toimintakyvyn voitaisiin arvioida alentuneen vamman, sairauden, elämänhallinnan ongelmien, pitkittyneen työttömyyden tai vaikean sosiaalisen tilanteen vuoksi, ja että henkilöllä on tästä johtuen merkittäviä vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Työryhmä esittää, että heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistämisen päävastuu olisi jatkossa työ- ja elinkeinohallinnolla. Sosiaalihuolto keskittyisi vaikeasti työllistyvien sosiaaliseen kuntoutukseen eli hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden tukemiseen. Tällä halutaan selkeyttää vastuun jakautumista työ- ja elinkeinohallinnon ja sosiaalihuollon välillä. Sosiaalihuollon palveluina toteutettaville vammaisten ja pitkäaikaistyöttömien eriytetyille työllistymispalveluille ei siis enää olisi perustetta.

Sosiaalihuollon palvelut jakautuisivat jatkossa kahteen osaan: kohti työelämää vieviin palveluihin (työelämävalmiuksia edistävä sosiaalinen kuntoutus) ja muuta osallisuutta tukeviin palveluihin (osallisuutta edistävä sosiaalinen kuntoutus). Molemmissa palveluissa toiminta tulisi toteuttaa siten, että henkilö voisi osallistua palvelukokonaisuuden suunnitteluun, sisällön määrittämiseen ja palvelukokonaisuuden vaikutusten omakohtaiseen arviointiin.

Työryhmä esittää työtoiminnan järjestämisedellytysten tarkentamista kuntoutujien oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi. Erityislakiin ei sisältyisi enää mainintaa työtoiminnasta, vaan laissa puhuttaisiin ilman ansiotarkoitusta suoritettavista työtehtävistä, joita voitaisiin sisällyttää sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin.

  • Ilman ansiotarkoitusta suoritettavien työtehtävien tavoitteena tulisi olla toimintaan osallistuvan henkilön toimintakyvyn tai työelämävalmiuksien selvittäminen tai edistäminen tai osallisuuden edistäminen.
  • Toimintaan tulisi aina sisältyä sosiaalihuollon tai kuntoutuksen ammatillisen henkilöstön tuki ja ohjaus työtehtäviin liittyvän tuen ja ohjauksen lisäksi.
  • Toiminnalla ei saisi korvata virka- tai työsuhteista työtä eikä se saisi aiheuttaa irtisanomisia tai lomautuksia tai työsuhteiden tai virkasuhteiden heikentymistä. Toiminta ei myöskään saisi aiheuttaa sen järjestäjälle sellaista etua, joka vääristäisi yritysten tai yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua, eikä henkilöä saisi ohjata tehtäviin, joista on irtisanottu tai lomautettu työntekijöitä viimeisen 9 kuukauden aikana.
  • Toimintajakso saisi kestää yrityksissä suoritettuna enintään kolme kuukautta (12 kuukauden aikana) ja toiminnan tavoitteena tulisi olla ensisijaisesti siirtyminen palkkatuettuun työhön tai avoimille työmarkkinoille. Nykyisen kaltainen pitkäaikainen, jopa pysyvä avotyötoiminta ei siis jatkossa enää olisi yrityksissä mahdollista.