Henkilökohtaisen budjetoinnin prosessi

Henkilökohtaisen budjetoinnin prosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti (Ahlstén ym. 2014):

Henkilökohtaisen budjetoinnin prosessi

 • Palvelujen käyttäjä pohtii tavoitteitaan, toiveitaan ja avun ja tuen tarpeitaan, tarvittaessa esimerkiksi läheistensä, vertaistensa tai työntekijöiden tukemana. Oman elämäntilanteensa ja tavoitteidensa tunnistamisen ja sanoittamisen kautta palvelujen käyttäjät tuovat ilmi sitä, mitkä asiat heidän elämässään ja palveluissaan toimivat ja mitkä eivät.
  • Omien toiveiden ja tavoitteiden pohdinnassa sekä omien avun ja tuen tarpeiden tunnistamisessa auttaa yksilökeskeinen elämänsuunnittelu. Yksilökeskeisessä elämänsuunnittelussa tarkastellaan huolellisesti sitä, mistä asioista henkilön omannäköinen elämä koostuu ja millaista tukea henkilö tarvitsee voidakseen elää toiveidensa ja tavoitteidensa mukaista elämää.
 • Palvelujen käyttäjän omien pohdintojen täydennyksenä voidaan hyödyntää myös erilaisia avun ja tuen tarpeiden arviointitapoja.
 • Seuraavaksi määritetään henkilökohtainen budjetti niistä henkilön käyttämistä palveluista, joihin hän on ilmaissut haluavansa muutosta. Vaihtoehtoisesti henkilökohtainen budjetti määritetään niistä palveluista, joita henkilö olisi avun ja tuen tarpeidensa perusteella oikeutettu käyttämään.
 • Tärkein kohta henkilökohtaisen budjetoinnin prosessia on palvelujen käyttäjän oma ehdotus ja suunnitelma siitä, millaiset palveluratkaisut ratkaisut hän kokisi oman elämänsä näkökulmasta hyödyllisinä, toimivina, mielekkäinä ja omia tavoitteitaan tukevina. Palvelujen käyttäjä työstää (tarvittaessa tuettuna) toiveensa ja ehdotuksensa niin sanotun tukisuunnitelman muotoon. Suunnitelmassa palvelujen käyttäjä kertoo näkemyksensä muun muassa siitä,
  • miten hänen käyttämänsä palvelut toimivat hänen kannaltaan
  • mitä hän haluaa saavuttaa henkilökohtaisella budjetillaan eli sillä rahalla, joka hänellä on käytettävissään palvelujensa järjestämiseen ja
  • miten hän haluaa käyttää henkilökohtaisen budjettinsa.
 • Palvelujen käyttäjä ja työntekijä käyvät suunnitelman avulla vuoropuhelua henkilökohtaisen budjetin suuruudesta, käyttökohteista ja -tavoista, ja suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa.
 • Tämän jälkeen suunnitelma käsitellään kunnan toimielimessä. Suunnitelma joko hyväksytään, palvelujen käyttäjää pyydetään vielä jatkotyöstämään suunnitelmaa tai suunnitelma hylätään. Palvelusuunnitelma päivitetään.
 • Hyväksytyn suunnitelman mukaisesti hankitaan sovitut palvelut.
 • Henkilökohtaisen budjetin käyttöä ja sillä saavutettavia tuloksia ja vaikutuksia seurataan palvelujen käyttäjän kanssa sovittavalla tavalla.