Mielenterveyteen vaikuttavat tekijät

Mielenterveyteen vaikuttavat sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Sisäiset tekijät ovat henkilöön itseensä liittyviä asioita, ulkoiset puolestaan ympäristöön ja olosuhteisiin liittyviä tekijöitä.

Mielenterveyteen vaikuttavat tekijät voidaan myös jakaa mielenterveyttä suojaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin. Suojaavat tekijät kannattelevat ja edistävät mielenterveyttä, kun taas riskitekijät altistavat mielenterveyshäiriöille.

Erityisesti kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta katsottuna hyvinvointia ja arjessa selviytymistä voivat heikentää mm. riittämätön apu ja tuki, merkityksellisten ihmissuhteiden puute ja mielekkäiden osallistumismahdollisuuksien vähäisyys. Mielenterveyden kannalta olennainen asia on myös tunne siitä, että voi itse vaikuttaa omaan elämään ja siihen, millaista oma elämä on.

Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla omaan elämään vaikuttamisen mahdollisuudet saattavat kuitenkin olla verrattain vähäiset. Lisäksi psyykkisiä voimavaroja voivat kuormittaa esimerkiksi kokemukset erilaisuudesta, kiusaamisesta tai syrjinnästä, vaikeudet ymmärtää ja saada itsensä ymmärretyksi ja vähäiset vaikuttamismahdollisuudet. Myös fyysisten vaivojen pahentuminen voi johtaa mielenterveyden ongelmien kasvuun.

Lue lisää: mielenterveyden tukeminen arjessa

Mielenterveyteen yleisesti vaikuttavia tekijöitä voi jäsentää esimerkiski seuraavasti (Heiskanen, T., Salonen, K. & Sassi, P. (2006). Mielenterveyden ensiapukirja):

Sisäisiä suojaavia tekijöitä
 • Hyvä fyysinen terveys ja perintötekijät
 • Myönteiset varhaiset ihmissuhteet
 • Riittävän hyvä itsetunto
 • Hyväksytyksi tulemisen tunne
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Ristiriitojen käsittelytaidot
 • Vuorovaikutustaidot
 • Kyky luoda ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita
 • Mahdollisuus toteuttaa itseään
Ulkoisia suojaavia tekijöitä
 • Sosiaalinen tuki, ystävät
 • Koulutusmahdollisuudet
 • Työ tai muu toimeentulo
 • Työyhteisön ja esimiehen tuki
 • Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet
 • Turvallinen elinympäristö
 • Lähellä olevat ja helposti tavoitettavat yhteiskunnan auttamisjärjestelmät
Sisäisiä riskitekijöitä
 • Biologiset tekijät, kuten kehityshäiriöt ja sairaudet
 • Itsetunnon haavoittuvuus
 • Avuttomuuden tunne
 • Huonot ihmissuhteet
 • Seksuaaliset ongelmat
 • Eristäytyneisyys
 • Vieraantuneisuus
Ulkoisia riskitekijöitä
 • Erot ja menetykset
 • Hyväksikäyttö, väkivalta ja kiusaaminen
 • Työttömyys ja sen uhka / Mielekkään tekemisen puute
 • Päihteet
 • Syrjäytyminen, köyhyys, leimautuminen
 • Psyykkiset häiriöt perheessä
 • Haitallinen elinympäristö
 • Riittämätön / vääriin asioihin kohdistunut tuki
Lisätietoa