Elämänmuutoskriisit

Elämässä tapahtuu muutoksia, joko äkisti tai pikkuhiljaa. Muutokset voivat liittyä elämän siirtymävaiheisiin, joita ovat mm.

 • muuttaminen uuteen paikkaan (esimerkiksi pois lapsuudenkodista tai toiseen asuntoon)
 • kehitys (esimerkiksi aikuistuminen)
 • ennakoimattomat tapahtumat (esimerkiksi läheisen kuolema).

Muutoksesta voi tulla kriisi, jos muutokseen ei ole voinut valmistautua kunnolla: Tilanne tuntuu hallitsemattomalta, eikä tarjolla ole riittävästi tukea ja apua.

Äkillisissä muutoksissa tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi

 • jännittyneisyys
 • vetäytyminen
 • varuillaan oleminen
 • ärtyneisyys
 • ruokahaluttomuus
 • nukahtamisen vaikeudet.

Toisinaan kriisireaktio voi tulla viiveellä, puoli vuotta tai jopa vuosi muutoksen jälkeen. Tällöin oireita voivat olla esimerkiksi

 • suoritustason lasku
 • alavireinen, jopa masennukseen viittaava mieliala
 • sietokyvyn madaltuminen
 • laidasta laitaan vaihteleva käyttäytyminen.

Miten tukea muutoksissa

Muutokset kuuluvat elämään. Olennaista on pyrkiä välttämään yllättäviä, nopeita ja hallitsemattomalta tuntuvia muutoksia.

 • On tärkeää välttää tilanteita, joissa tukea tarvitseva henkilö ei välttämättä ymmärrä, mitä tapahtuu ja miksi.

Riittävä valmistautuminen tulossa olevaan muutokseen tarkoittaa eri ihmisten kohdalla eri asioita, niin sisällöllisesti kuin aikataulullisestikin.

 • Esimerkiksi muuttotilanteessa valmistautuminen on joskus aloitettava hyvin varhaisessa vaiheessa, jonkun toisen kohdalla taas riittää vähäisempi valmistautumisaika.

Olennaista muutosprosessin onnistumisessa on yksilöllisesti räätälöity tuki sekä se, että tukea on saatavilla läpi koko muutosprosessin. Erittäin merkityksellistä on auttaa henkilöä itseään tekemään näkyväksi sitä, mitä hän itse muutoksesta ajattelee ja mitkä siihen liittyvät asiat häntä ehkä mietityttävät. Näin apu ja tuki voidaan kohdentaa vastaamaan juuri kyseisen ihmisen tarpeita.

Tukea on tärkeää saada ennen ja jälkeen muutoksen

Yksilöllisesti räätälöity tuki sisältää konkreettisen arjen tuen siihen, miten asiat sujuvat myös muutoksen jälkeen. Tärkeää on auttaa henkilöä ymmärtämään, mitä tapahtuu ja minkä vuoksi sekä mitkä asiat konkreettisesti muuttuvat ja miten. Myös rohkaiseminen ja uskon luominen tulevaan ja sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin on tärkeää.

Emotionaalisen eli henkisen tuen merkitystä ei myöskään pidä vähätellä. On erittäin tärkeää, että henkilö voi keskustella ja käydä läpi tuntemuksiaan, joita muutoksesta on aiheutunut.

Apuna ajatusten jäsentämisessä voi hyödyntää esimerkiksi erilaisia yksilöllisen suunnittelun välineitä. Hyödynnettäviä työvälineitä ovat esimerkiksi

Lue myös lisää muuttovalmennuksesta.