Päätöksenteon tukeminen

Päätöksenteon tukemisella tarkoitetaan toimintaa, jolla vahvistetaan tukea tarvitsevan ihmisen itsemääräämistä arjen asioissa. Päätöksenteon tukemisen tavoitteena on kannustaa, rohkaista ja tukea henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja.

Jokaisella meistä on oikeus, oma tahto ja kyky tehdä päätöksiä omasta elämästään. Kehitysvammaisilla ihmisillä voi olla vaikeuksia esimeriksi asioiden havaitsemisessa, tiedon vastaanottamisessa ja sisäistämisessä sekä tiedon soveltamisessa uusissa tilanteissa. Siksi he voivat tarvita päätöksentekoon tukea.

Kehitysvammaisilla henkilöillä ei välttämättä ole kokemusta valintojen ja päätösten tekemisestä, vaan asioita on mahdollisesti päätetty heidän puolestaan. Jos päätöksentekoa koskeva asia on kokonaan uusi, tietoa vaihtoehdoista täytyy antaa ja vaihtoehtoja pitää pystyä mahdollisuuksien mukaan kokeilemaan.

 • Pienissä arjen asioissa läheinen tai tuttu työntekijä voi auttaa etsimään tietoa, ymmärtämään vaikeita asioita ja syy-seuraus-suhteita sekä pohtimaan eri ratkaisujen etuja ja haittoja.
 • Elämän suurissa ratkaisuissa ja tilanteissa, joissa henkilö ei tuettunakaan pysty ilmaisemaan omaa mielipidettään, tukea antavan ihmisen vastuu voi kasvaa niin suureksi, että tarvitaan muodollisempaa ja lakiin kirjattua tuetun päätöksenteon järjestelmää. Tällainen järjestelmä on käytössä mm. Kanadassa. Suomessa tällaista järjestelmää ei ole vielä käytössä. Lue lisää tuetun päätöksenteon järjestelmästä.

Mitä päätöksenteko edellyttää?

Ihmisen kyky tehdä päätöksiä riippuu tilanteesta ja kulloinkin päätettävästä asiasta. Joistakin asioista päättäminen voi olla helppoa, vaikka joidenkin asioiden päättäminen ei onnistuisi lainkaan tai olisi erittäin vaikeaa. Kyky päätöksentekoon voi myös vaihdella ja muuttua ajan myötä.

Tehdäkseen päätöksiä henkilö tarvitsee tiivistäen seuraavia asioita:

 • Ymmärrys: Henkilö ymmärtää sen asian, josta hän on päättämässä.
 • Arvostelukyky: Henkilö osaa verrata tekemänsä päätöksen tärkeyttä suhteessa omiin arvoihin, itselle tärkeisiin asioihin ja tulevaisuuteen. Henkilö ymmärtää vaihtoehtoisten päätösten seuraukset.
 • Päättelykyky: Henkilö osaa punnita päätöksen edut ja haitat sekä arvioida sitä, mitä päätöksestä mahdollisesti seuraa.
 • Kyky tehdä valintoja: Henkilö osaa ja pystyy ilmaisemaan oman mielipiteensä muille.
 • Tietoisuus omista arvoista ja itselle tärkeistä asioista: Henkilöllä on hyvä itsetuntemus ja hän tietää, mikä on itselle hyväksi. Itsetuntemuksen lisäämisessä apua voi olla esim. yksilökeskeisestä elämänsuunnittelusta.

Päätöksenteon tukeminen arjessa

Päätöksenteon tukemisen lähtökohtana on ajatus siitä, että jokainen, myös apua tarvitseva ihminen kykenee tekemään päätöksiä. Se edellyttää ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Tavoitteena on kannustaa, rohkaista ja tukea henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja.

Päätöksenteossa tarvitaan useimmiten myös ympäristön tukea. Käytännössä henkilöllä voi olla esim. tukiverkosto, joka tuntee hänet hyvin, tukee valintojen tekemisessä ja auttaa pohtimaan vaihtoehtoja ja päätösten seurauksia.

Apu valintoihin ja päätöksentekoon voi olla esimerkiksi apua

 • vaikeiden asioiden ymmärtämiseen
 • tiedonhankintaan
 • tukitoimien ja palvelujen tarpeen arviointiin sekä niiden hakemiseen
 • asunnon tai työpaikan valintaan
 • henkilökohtaisiin valintoihin ja arkipäivän asioiden pohtimiseen
 • vaihtoehtojen etsimiseen ja niiden punnitsemiseen tai
 • tehtävän valinnan tai ratkaisun etujen ja haittojen punnitsemiseen.

Valintojen ja päätösten tekeminen edellyttää harjoittelua. Kertaalleen tehty, ei-niin-onnistunut päätös ei tarkoita sitä, ettei henkilö enää jatkossa voisi tehdä uusia valintoja ja päätöksiä, myös samasta asiasta.

Nämä alle listatut asiat auttavat sinua tukemaan päätöksenteossa.

 1. Sinulla on oltava käsitys henkilön kyvyistä. Älä automaattisesti oleta, ettei henkilö pysty. Oleta sen sijaan, että hän pystyy.
 2. Jokaisen pyrkimyksen tulee tukea henkilöä tekemään päätöksiä. Tarjoa hänelle hänen tarvitsemaansa yksilöllistä ja oikeanlaista tukea.
 3. Kaikilla on oikeus tehdä myös ei-niin-viisaitakin päätöksiä. Muista, että loppujen lopuksi valinta on henkilöstä itsestään kiinni. Tämä ei kuitenkaan tarkoita henkilön asettamista vaaraan.
 4. Kaikki se, mitä tehdään niiden henkilöiden puolesta, joiden oma kapasiteetti ei riitä, tulee tehdä henkilön etua ajatellen. Mieti, onko tehtävä päätös seurauksineen parasta juuri kyseiselle henkilölle.
 5. Henkilön edun nimissä tehdyistä päätöksistä tulee aiheutua mahdollisimman vähän rasitetta henkilön vapaudelle ja perusoikeuksien toteutumiselle. Muista, että kehitysvammaisella henkilöllä on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin.

Kun autat päätöksenteossa, kysy itseltäsi ainakin nämä:

 1. Ymmärränkö täysin, mikä kyseiselle henkilölle on elämässä tärkeää? Entä mikä on tärkeää hänen kommunikaationsa näkökulmasta?
 2. Olenko paras henkilö tukemaan juuri tämän tietyn päätöksen tekemisessä?
 3. Onko se tieto, mitä minulla on ja mitä kerron henkilölle, olennaista tehtävän päätöksen kannalta?
 4. Esitänkö käytössäni olevan tiedon tavalla, jonka henkilö voi ymmärtää?
 5. Esitänkö käytössäni olevan tiedon oikeassa paikassa oikeaan aikaan?
 6. Olenko tehnyt parhaani edistääkseni henkilön omaa päätöksentekoa tässä asiassa?

Ihmisellä on oikeus tehdä myös ei-niin-viisaitakin päätöksiä

Meillä kaikilla, myös apua ja tukea tarvitsevalla henkilöllä, on oikeus tehdä myös vähemmän onnistuneita valintoja ja päätöksiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita ihmisen jättämistä oman onnensa nojaan eikä tarkoituksellista henkilön turvallisuuden vaarantamista.

Ihmisellä on oltava myös mahdollisuuksia oppia tekemistään valinnoista ja niiden seurauksista.

Keskeistä on auttaa ihmistä ymmärtämään,

 • mitä vaihtoehtoja on,
 • millaisia eri mahdollisuuksia voisi olla,
 • millaisia seuraamuksia erilaisilla päätöksillä saattaa olla.