Kohtuulliset mukautukset

Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan tarvittaessa tapauskohtaisesti toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta, ja joilla varmistetaan vammaisten ihmisten mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Yhdenvertaisuuslaki muutettiin 1.6.2023 voimaan tulleilla säännöksillä. Muutoksissa otettiin huomioon vammaisyleissopimuksen sopimusvalvontaelimen (CRPD-komitea) antama yleiskommentti no. 6.

Lain muutoksella laajennettiin kohtuullisen mukautuksen soveltamisalaa. Aikaisemmin viranomaisen oli tehtävä kohtuulliset mukautukset viranomaisessa asioimisen mahdollistamiseksi. Nyt laki edellyttää, että viranomaisen on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa käyttää viranomaisen palveluita.

Mukautuksia tarvetta vastaavasti

Mukautusten tulee vastata kyseisessä konkreettisessa tilanteessa vammaisen ihmisen tarpeisiin. Toimenpide on tarvittava esim. silloin, kun jokin palvelu ei ole vammaisen ihmisen saatavilla muihin henkilöihin verrattuna vastaavalla tavalla ilman mukautusta.

Sääntely ei kuitenkaan edellytä, että olosuhteet, joissa esimerkiksi palveluja tarjotaan, ovat kohtuullisten mukautusten tekemisen jälkeen vammaisille ihmisille täsmälleen samanlaiset kuin muille asiakkaille. Olennaista on, että palvelut tulevat mukautuksilla vammaisten ihmisten saataville. Viimekätisen päätöksen siitä, miten tai millainen mukautus toteutetaan, tekee mukautuksiin velvoitettu toimija.

Mukautusten luonne

Mukautusten luonteeseen kuuluu se, että niiden toteuttaminen ei muodostu kohtuuttomaksi. Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. Viimeisessä lain uudistuksessa lisättiin lakiin säännös, että kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan ensisijaisesti huomioon vammaisen henkilön tarpeet.

Mukautusten tarve ja luonne vaihtelevat toimijan ja tilanteen mukaan. Velvol­lisuus koskee erityisesti niitä yrityksiä, jotka suuntaavat palvelujaan suurelle yleisölle ja yleisesti voidaan arvioida, että palvelujen tulisi olla kaikkien saata­vissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. majoitus- ja ravitsemistoimintaa, vä­hittäiskauppaa ja terveys- tai sosiaalipalveluja.

Kohtuullisten mukautusten kohdalla laki ei kuitenkaan edellytä palvelun tai tavaran tarjoajalta liiketoimintakonseptin muuttamista, palvelujen sisällön muokkaamista tai palvelu­valikoiman muuttamista.

Kohtuullisista mukautuksista on erotettava esteettömyyttä koskevat vaatimukset, joista säädetään muualla lainsäädännössä.

Kohtuullisten mukautusten epääminen

Kohtuullisten mukautusten epääminen on yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua syrjintää.

Lisätietoa