Yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää viranomaisilta, koulutuksen järjestäjiltä, varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja palveluntuottajilta sekä työnantajilta toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää suunnitelmien tekemistä tarvittavista toimenpiteistä.

Velvollisuus suunnitelmien laatimiseen ei koske evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa eikä julkista hallintotehtävää hoitavaa sellaista yksityistä, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähemmän kuin 30 henkilöä.

Yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteiden tavoitteena ovat syrjimättömät menettelytavat

  • työhönotossa ja työtehtävien jakamisessa
  • koulutukseen pääsystä päätettäessä
  • palkasta ja työsuhteisiin liittyvistä etuuksista päätettäessä
  • työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvollisuuksia määritettäessä sekä
  • työyhteisön kehittämisessä.

Julkisen sektorin osalta yhdenvertaisuuden edistämisessä on usein kyse toimenpiteistä, joilla julkiset palvelut pyritään järjestämään siten, että syrjinnän vaarassa olevien ryhmien tarpeet tulevat paremmin huomioiduksi. Esimerkiksi sähköisiä palveluja suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa tulee varmistaa palveluiden soveltuvuus eri ryhmille. Viranomaisten on erityisesti muutettava niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.

Työnantajan näkökulmasta yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden tulee vaikuttaa työpaikan tosiasialliseen yhdenvertaisuustilanteeseen. Yhdenvertaisuuslaki ei määrittele tarkemmin, millaisia konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus edellyttää. Työpaikan tarpeet ja käytettävissä olevat voimavarat vaikuttavat toimenpiteiden laajuuteen ja laatuun.

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on nyt edistettävä yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuuden toteutumisen arvioinnissa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi oppilaiden valintaperusteisiin, käytettävään oppimateriaaliin, häirintää ja kiusaamista ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Myös varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan on arvioitava, miten sen toiminta vaikuttaa eri väestöryhmiin ja miten yhdenvertaisuus muutoin toteutuu sen toiminnassa, ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.

Olennaista on, että yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet ovat tehokkaita, tarkoituksenmukaisia sekä oikeasuhtaisia.

Yhdenvertaisuuden toteutumisen seuranta ja arviointi

Olennainen osa yhdenvertaisuuden edistämistä ovat asetettujen tavoitteiden toteutumisen säännöllinen seuranta, muutostarpeiden arviointi sekä toimenpidemuutosten toteutus.

Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työpaikalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelmalle ei ole määrämuotoa, mutta sen tulee olla todennettavissa ja tarkastettavissa.