Valvonta ja seuranta

Yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimialaan kuuluu kaikkien syrjintäperusteiden valvonta lukuun ottamatta työsuojeluviranomaisten toimivaltaan kuuluvia asioita. Tasa-arvoa koskevissa asioissa lautakunnan tehtävistä säädetään tasa-arvolaissa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun rooli ja tehtävät

Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo yhdenvertaisuuslain nou­dattamista. Hänen tehtävänään on edistää yh­denvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää kaikissa muodoissaan.

Yhdenvertai­suusvaltuutettu voi antaa yleisiä suosituksia syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä tehdä kannanottoja vastoin lakia olevan menettelyn lo­pettamiseksi. Valtuutetun on mahdollista myös ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi yhdenvertaisuuslain noudat­tamista koskevassa asiassa. Lisäksi valtuutettu voi avustaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden suunnittelussa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi myös avustaa syrjinnän kohteeksi joutuneita henkilöitä näiden tekemiä syrjintävalituksia tutkittaessa.

Työelämässä valvonta pääosin työsuojeluviranomaisilla

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin ei kuulu valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista siltä osin, kun valvonta on säädetty työsuojeluviranomaisten tehtäväksi.

Työsuojeluviranomainen valvoo työnantajan velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Vaikka yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet olisi sisällytetty jonkin muun viranomaisen valvottavaksi säädettyyn suunnitelmaan, kuuluu valvonta siitä huolimatta työsuojeluviranomaiselle.

Työnantajan on kyettävä tarvittaessa yksilöimään ne toimet, joilla työpaikalla edistetään yhdenvertaisuutta sekä osoittamaan työsuojelu­viranomaiselle täyttäneensä suunnitteluvelvoitteensa.

Ministeriöiden roolit

Yleisestä yhdenvertaisuuslainsäädännöstä vastaa oikeusministeriö. Se kehittää ohjeita ja menetelmiä yhdenvertaisuussuunnitteluun ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin, ylläpitää syrjinnän seurantajärjestelmää sekä koordinoi syrjinnän vastaisia tiedotuskam­panjoita.

Työelämän yhdenvertaisuusasiat kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriö laatii materiaalia työelämän yhdenvertaisuuskysymyksistä sekä osallistuu työpaikoille suunnattavaan sekä valvontaviranomaisen koulutuk­seen.

Syrjintää kokeneen oikeusturva

Syrjinnän kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä viranomaiselta, työnantajalta, varhaiskasvatuksen järjestäjältä tai palveluntuottajalta, koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on yhdenvertaisuuslain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia. Hyvityksen tulee olla oikeudenmukaisessa suhteessa teon vakavuuteen. Vakavuutta arvioidaan ottamalla huomioon rikkomuksen laatu, laajuus ja kesto.

Lisätietoa