Mikä ei ole syrjintää?

Erilainen kohtelu ei aina ole syrjintää.

Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos se perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.

Positiivinen erityiskohtelu

Sellainen oikeasuhtainen erilai­nen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistä­minen tai syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää. Yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi järjestetyt erityistoimenpiteet ovat sallittuja, jos henkilö ilman niitä vaarassa joutua eriarvoiseen asemaan.

Erilainen kohtelu

Yleisen määritelmän mukaan erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos se perustuu lakiin, sillä on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Yksityisissä palveluissa erilainen kohtelu on sallittua vaikka se ei perustuisikaan lakiin, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyt­tävä tavoite ja keinot ovat tavoitteen saavuttamiseksi oikeasuhtaisia.

Työ ja työhönotto

Erilainen kohtelu on sallittua, jos se perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin ja kohtelu on oikeasuhtaista oikeutet­tuun tavoitteeseen pääsemiseksi.

Ikä

Ikään perustuva erilainen kohtelu on sallittua, jos koh­telulla on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita koskeva tavoite (esim. nuorten työmarkkinoilta syrjäy­tymisen ehkäisy). Myös iäkkäiden työntekijöiden työssä pysymisen edellytyksiä parantavat toimet ovat sallittuja, kunhan ne ovat oikeasuhtaisia tavoiteltuun päämäärään (työurien pidentäminen) nähden.

Vapaaehtoisesti tarjotut alennukset 

Vapaaehtoisesti tarjottujen alennusten ja mui­den etuuksien antaminen esim. opiskelijoille, asevelvollisille tai eläkeläisille on sallittua, sillä toimilla pyritään tukemaan ryhmien kulttuurista ja sosiaalista osallistumista vaikka käytännöt asettavatkin eri ikäryhmiin kuuluvat henkilöt välil­lisesti eri asemaan.

Pankki- ja vakuutuspalvelut 

Asiakkaan tai sellaiseksi pyrkivän henkilön varallisuusasema ja siten takaisinmaksukyky voi vaikuttaa lainan myöntämisen ehtoihin. Vakuutuspalveluissa henkilön ominaisuudet kuten ikä ja terveydentila voivat olla huomioon otettavia seikkoja.

Huono kohtelu tai asiakaspalvelu

Huono tai epäasiallinen kohtelu tai asiakaspalvelu ei välttämättä ole lainvastaista syrjintää. Syrjinnän edellytyksenä on, että kohtelulla on syy-yhteys kiellettyyn syrjintäperusteeseen. Esimerkiksi työvoimatoimiston asiakkaalle voi syntyä epäily syrjinnästä, jos käy ilmi, että asiakaspalvelija on puutteellisesti kertonut työnhakijoiden velvollisuuksista, mutta tämä ei välttämättä johdu siitä, että asiakas on tietyn ikäinen, vammainen tai tiettyä etnistä alkuperää. Huono asiakaspalvelu ja asiakkaan näkökulmasta kielteinen viranomaispäätös esimerkiksi jonkin etuuden myöntämisessä synnyttää myös helposti epäilyn syrjinnästä. Ilman perusteltua syy-yhteyttä kiellettyyn syrjintäperusteeseen asiaa ei voi viedä eteenpäin syrjintäasiana.