Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelman tarkoitus on helpottaa vammaisen henkilön asioiden kokonaisuuden hahmottamista. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten ja kuntoutujan kanssa. Tarvittaessa suunnitelman tekemiseen voivat osallistua myös omaiset ja läheiset.

Kuntoutussuunnitelma voi jakaantua esimerkiksi seuraaviin sisältöalueisiin:

  • motoriikka, liikkuminen, näppäryys
  • kommunikaatio ja vuorovaikutus
  • itsestä huolehtiminen, perushoito, pukeutuminen
  • sosiaalinen toiminta, tunne-elämä, kaveripiiri, harrastukset
  • kognitiiviset taidot, toiminnallinen oppimiskyky
  • aistitoiminnot
  • itsehallinta, ajanhallinta
  • apuvälineet ja niiden käyttö.

Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan kaikki ne kuntoutussuositukset, joita vammainen henkilö tarvitsee.

Kuntoutussuunnitelmaa tarvitaan, kun haetaan esimerkiksi Kelalta rahallista tukea lääkinnälliseen kuntoutukseen. Vastuu kuntoutussuunnitelman laatimisesta kuuluu kunnan terveys- ja sosiaalitoimelle. Tämä perustuu kansanterveyslakiin 14§ (So 401), asetukseen lääkinnällisestä kuntoutuksesta 5§ (So 306), erikoissairaanhoitolakiin 1§ (So 407) sekä lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta 2§ (So 206).

Lisätietoa