Kuntouttava opetus

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

  • antaa opiskelijoille valmiuksia jokapäiväisen elämän taidoissa
  • selkiinnyttää tulevaisuuden suunnitelmia
  • tukee tulevaa koulutukseen tai työhön sijoittumista.

Valmentava ja kuntouttava opetus sekä ohjaus voi olla ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa (valmentava I) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa (valmentava II).

Valmentava I:ssä parannetaan ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja ja tutustutaan eri koulutusaloihin ja sopiviin ammatteihin. Koulutus kestää puolesta vuodesta vuoteen, erityistapauksissa kaksi vuotta.

Valmentava II on vaikeammin vammaisille tarkoitettua käytännönläheistä koulutusta. Koulutuksen kesto vaihtelee vuodesta kolmeen vuoteen opiskelijan tarpeiden mukaan. Kumpaankin valmentavaan koulutukseen sisältyy kuntoutusta ja itsenäiseen elämään harjaannuttamista sekä ohjausta.

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus perustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta (3§, 5§, 8§, 11§, 20§, 38§) sekä asetukseen ammatillisesta koulutuksesta (8§).

Ammatillisten erityisoppilaitosten ja ammatillisten oppilaitosten järjestämä opetus

Valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta järjestetään ammatillisissa erityisoppilaitoksissa ja siihen järjestämisluvan saaneissa tavallisissa ammatillisissa oppilaitoksissa.

Valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa opiskelijan arviointi perustuu opetussuunnitelmassa yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi voi olla numeerista tai kuvailevaa.

Kansanopistojen järjestämä valmentava koulutus

Kansanopistojen tehtävänä on valmentaa opiskelijaa itsenäiseen elämään, ammattikoulutukseen ja työelämään. Kansanopistojen linjat kestävät yleensä yhden vuoden. Lisäksi kansanopistot järjestävät myös erilaisia lyhytkursseja. Kansanopistoilla on linjoistaan ja koulutuksistaan esitteitä, joista selviävät yksityiskohdat opintojen sisällöstä, opintojen tavoitteista ja opintojen käytännön järjestelyistä sekä opintojen kustannuksista.

Erityishuoltopiirien järjestämä koulutus

Erityishuoltopiirit järjestävät oppivelvollisuutensa päättäneille henkilöille opetusta, josta usein käytetään nimitystä jatko-opetus. Jatko-opetuksen kesto vaihtelee yhdestä kolmeen vuoteen. Jatko-opetuksessa harjaannutetaan edelleen koulussa opittuja taitoja, asumistaitoja ja työtaitoja. Joissakin erityishuoltopiireissä opetus on järjestelmällistä opetussuunnitelmaan perustuvaa toimintaa.

Toisissa erityishuoltopiireissä opetus on väljemmin järjestettyä. Myös opetuksesta käytettävät nimet vaihtelevat erityishuoltopiireittäin. Tarkempia tietoja saa erityishuoltopiireistä, niiden kehitysvammaneuvoloista ja muilta avohuollon työntekijöiltä.