Pro gradut

Sivulta löytyvät opinnäytetyöt on ryhmitelty oppilaitoksen perusteella ja järjestetty julkaisuvuoden mukaan niin, että uusin julkaisu on ylimpänä.

Jos haluat lisätä sivuille opinnäytteen, ota yhteyttä: verneri(ät)kvl.fi

Käytä myös yliopistojen omia hakupalveluita.

Aalto-yliopisto

Kyyhkynen, Kimmo: Selkokielisen verkkosivuston käytettävyys. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 2005.

Kuusela, Marjo: Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 2004.

Helsingin yliopisto

Randelin, Ellen: Uhri vai sankari? Vammaisuuden diskurssit Helsingin Sanomissa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2014.

Lehto-Lundén, Tiina: Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu kehitysvammaisten henkilöiden kokemana. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2012.

Pietikäinen, Minna: Vajaamielisiä ja punkkareita - diskursseja kehitysvammaisista. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2012.

Ikonen, Anna: Mitä vain, kenelle vain: älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2007.

Kairi, Tea: Kehitysvammaisten pelaajien metakognitiiviset taidot golfin oppimisprosessissa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Kauttu, Pekka: Opetus- ja kasvatuskokeilu: tutkimus työopetuksesta, kansalaiskasvatuksesta sekä henkilökunnan koulutuksesta aikuisikäisten kehitysvammaisten opetus- ja työkeskuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Kauppila, Aarno. Kansalaisuus ja sen ideaalit vammaispolitiikassa kriittisen kyvykkyystutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Helsingin yliopisto, 2013.

Nummela, Mari: Mentoroinnin ideoiden soveltuminen tuetun työllistymisen työvalmennukseen. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Rintamäki, Salli: Oma koti kullan kallis: ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennus kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisen tukena? Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Uusitalo, Heikki Kuutti: Geenipankkitutkimuksen eettiset kysymykset ja Ulrich Beckin riskiyhteiskuntateoria. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Sundblad, Inkka: Puhelaitteen käyttö ja sanaston valinta. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2005.

Haldin, Denice: Att utvecklas med utvecklingsstörning: en fallstudie med ergoterapeutisk intervention. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Havula, Johanna: Kehitysvammaisten syyntakeisuus ja tahdonvastainen erityishuolto. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Heikurainen, Iina: "Mä haluun lainaa sun tota": tapaustutkimus kahden lievästi kehitysvammaisen puhevammaisen nuoren kommunikoinnista ryhmäpuheterapiatilanteissa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Lindqvist, Ann-Marie: "Att ha något nyttigt att göra": brukarperspektiv på den dagliga verksamheten för personer med utvecklingsstörning. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Nuora, Petra: Uusien virkamiesharjoittelijoiden näkemyksiä verkkoperehdyttämiskoulutuksesta: toteutuuko mielekäs oppiminen? Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Ahlvik, Maria: Aikakorttimenetelmä kehitysvammaisen oppilaan aikakäsitteen oppimisessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Elonen, Marika: Siirtymän askeleet: vanhempien kokemuksia, odotuksia ja toiveita erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten siirtymästä päivähoidosta esiopetukseen. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Jarimo, Outi: Kuvat kielen ja kommunikaation tukena: haastattelututkimus erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien kokemuksista Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Liukku, Tiina: "Kaikki alkoi nakista": pienen puhumattoman autistisen lapsen kommunikaatiotaitojen kuntouttaminen PECS-menetelmän avulla. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Malvila, Kati: Tapaustutkimus Angelmanin syndrooma -lapsen vuorovaikutuksen kehittymisestä puheterapia jakson aikana. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Partanen, Anna-Maija: Onnistuuko? Opettajien käsityksiä kehitysvammaisen oppilaan inklusiivisesta koulusijoituksesta. Helsinki: Helsingin yiopisto, 2003.

Räisänen, Kristiina: Monivammaisen lapsen kommunikointitaitojen arviointi ja kuntoutus luokkayhteisössä: tapaustutkimus. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Kärkkäinen, Antti: Rinnekodin laatuprojektin evaluointi. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2002.

Kääriä, Mira: Näkökulmia vaativan erityisen tuen nuorten vahvuuskäsityksiin. Selkokielisen luonteenvahvuusmittarin kehittäminen. Helsingin yliopisto, 2017.

Parkkinen, Kimmo: Fyysinen väkivalta autismiluokalla. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2002.

Burakoff, Katja: Miten kukka viitotaan? Kolmen vuorovaikutusparin tapaustutkimus puhetta korvaavasta kommunikoinnista. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001.

Nuutila, Leena: Kehitysvammaisten työelämäintegraatio: kokemuksellisuus työvalmennuksessa. Helsinki: Helsingin yiopisto, 2001.

Kontkanen, Heini: Vamma ihmisessä – vika yhteiskunnassa: vammaisuuden teoreettiset mallit ja WHO:n luokitukset. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000.

Norppa, Suvi: "Ja kaikki ihmisetki on samanlaissii – ei metsän puutkaan oo kummosemppii": maailmakuvatutkimus lievästi kehitysvammaisten ja psyykkisesti ongelmaisten ihmisten elämästä toimintakeskuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000.

Palmanto, Milla: Vanhempien tyytyväisyys Perttulan erityisammattikoulun toimintaan ja kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000.

Pullola-Teeriaho, Riikka: INCL-perheiden vuorovaikutuksen tukeminen. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000.

Salminen, Seija: Onko kehitysvammaisella työntekijällä ammattitaitoa? Tutkimus puhdistuspalvelualan ammatillisen erityisopetuksen, opiskelijan ja työelämän suhteesta. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000.

Sirén, Erika: Kehitysvammaisten luetun ymmärtäminen tarinana selkokielen teoriakirjoissa. Kriittinen diskurssianalyysi ekskluusiosta ja inkluusiosta. Helsingin yliopisto, 2018. (Työ ei ole vielä avoimessa verkossa)

Itä-Suomen yliopisto

Lipponen, Oona: Kehitysvammaisten nuorten aikuisten kertomuksia omannäköisestä elämästä ja oman elämän osallisuudesta: Narratiivinen positiointianalyysi. Itä-Suomen yliopisto, 2022.

Karhumaa, Hanna-Mari: Vaikeasti kehitysvammaisten aikuisten ravitsemustila, ruoankäyttö ja syömiskyky. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto, 2015.

Joensuun yliopisto

Salonen, Anu Susanna: Mukautetun catering-alan perustutkinnon suorittamisen vaikutukset kehitysvammaisen henkilön oman elämän arjen hallintaan. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2006.

Suhonen, Leena Marjatta: Kehitysvammapalvelujen vastuunjaot ja tulevaisuuden haasteet tapausesimerkkinä Pohjois-Karjala. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2006.

Björn, Sanna ja Penttinen, Piia. "Oon enssijasesti tavan ihminen ja vasta toissijasesti Asperger": tutkimus Asperger-nuorten sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2003.

Ylöstalo, Henna: Mitä ne mulle sano, että suksi kuuseen, ku eihän mulla ollu edes suksia? Mielen teoria Aspergenin oireyhtymässä. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2003.

Heiskanen, Sari: Omatoimisuus on autonomiaa. Tutkimuskehitysvammaisen ja hoitajan välisen suhteen rakentumisesta kehitysvammaisten hoitokodin sosiaalisissa… Joensuu: Joensuun yliopisto, 2002.

Sundin, Markus: Lievästi kehitysvammaisiksi diagnosoitujen henkilöiden adaptiivinen käyttäytyminen ja psykoottiset oireet. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2002.

Hyytiäinen, Merja ja Juhala-Jolkkonen, Anitta: Kohtaaminen koulussa: EHA2-oppilaiden integrointikokeilu normaaliluokkaan. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000.

Jyväskylän yliopisto

Salonlahti, Outi: "On aina oltava 200 % parempi": Vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden toimintamahdollisuudet ja taiteilijapolut. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2020.

Peräinen, Tiina: Kehitysvammaisten aikuisten pitkäaikainen perhehoito: Perhehoidon vahvuudet ja haasteet sekä kehittämistarpeet perhehoitajien ja kehitysvammaisten asumispalveluja järjestävien organisaatioiden edustajien kokemina. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2014.

Leinonen, Emilia: Henkilökohtainen budjetti - Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2014.

Rautiainen, Kirsi: Tarinoita koulunaloituksesta kehitysvammaisten lasten vanhempien kertomina. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011.

Seppälä, Minna: Toimintataitojen arviointi AAPEP-arviointimenetelmällä: kuuden kehitysvammaisen nuoren opiskelijan toimintataitojen kehitys yhden lukuvuoden aikana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006.

Ojalammi, Ulla ja Leppänen, Marjatta: Fasilitointi – faktaa, fiktiota vai filunkia? Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005.

Salo, Sami: Tapaustutkimus kuuron omasta identiteetistä sekä voimaantumisesta. Helsinki: Kuurojen Liitto ry, 2005.

Böök, Katriina: Kohti kumppanuuttako? Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kokemuksia perhelähtöisyydestä päiväkodin arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Ikonen, Merja: Erityistä tukea tarvitseva lapsi päiväkodissa: tapaustutkimus integraation tavoittelusta yhdessä lapsiryhmässä lastentarhanopettajien ja lasten näkökulmasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Jääskeläinen, Eeva: Vanhemmuus erityistä tukea tarvitsevan nuoren ja ikätoverin arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Kauppinen, Pirjo: "Sitä pitkää vieteriä se kasvattaa" Vanhempien käsityksiä kehitysvammaisten lasten opetuksen integroinnista yleisopetukseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Lepola, Hanna-Maija: Liikkumallako apua tarkkaavaisuuteen? Tapaustutkimus tarkkaavaisuushäiriöisille lapsille suunnatusta liikuntakerhosta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Mankinen, Tuija: Ketju-lehden vuosien 1995–2003 perusopetuksen kouluintegraatiorepertuaarit. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Vidgrén, Helena: Erityisopettaja oppimistaitojen ohjaajana: laadullinen tapaustutkimus ohjaavasta opetustyylistä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Feodoroff-Rantala, Eveliina: Peruskoulun ylimpien luokkien laaja-alainen erityisopetus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Kantanen, Sanna ja Palmu, Maria: Integraation tukeminen lähikoulussa: MBD-verkkoprojektin tarkastelua. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Lapveteläinen, Anne-Mari: Kouluikää edeltävän tarkkaavaisuuden ja sen häiriöiden yhteys ensimmäisen luokan tekniseen lukutaitoon. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Lehtinen, Katja: Self-Evaluations of Children with ADHD-Excessive Optimists or Defensive Pessimists? Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Myllymäki, Tiina ja Peltokangas, Maria: Children with SLI: Language subgroups and comorbidity with attention deficit/hyperactivity disorder and developmental coordination disorder. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Nurmenrinta, Riikka: Haasteena Asperger-oppilas. Laadullinen tutkimus strukturoinnin käyttämisestä autististen opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Ralli, Iita: "Jos sitä haluaa ja jos sen puolesta haluaa toimia, niin se onnistuu" - Erityis- ja yleisopetuksen integraatioon pyrkivän koulun mallin tarkastelua opettajien pedagogisen ajattelun ja toiminnan pohjalta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Rantanen, Vesa: The sleep quality of children with ADHD type of symptoms. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Tourunen, Riikka: Erityisopettajan työnkuva. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Antila, Marianna: Varhaisen arvioinnin ja suunnittelun menetelmän (VARSU) käyttö ja toimivuus vuoropäiväkodin arjessa lapsen kehityksen tukemiseksi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Hanhela, Anja: EHA- ja EMU-opetuksen laatu vanhempien ja opettajien arvioimana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Husso, Susanna: Autistisen lapsen arkipäivää: tapaustutkimus 5-vuotiaasta pojasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Hämäläinen, Anna-Kaisa: Vanhempien kokemuksia erityistätukea tarvitsevan lapsen siirtymävaiheesta päivähoidosta esiopetukseen tai 1. luokalle. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Jääskeläinen, Katja ja Koskinen, Katriina: Erityis- ja yleisopetuksen yhteistyö: opettajien ja rehtoreiden näkökulmia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Kangas, Anita: Ymmärryksen etsintää oppimisongelmien kohtaamiseen: teoreettista tulkintaa ja käytännön havaintoja oppimisvaikeuksien ilmenemisestä, luonteesta ja auttamismahdollisuuksista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Kaukolahti, Merja: Moniammatillinen tiimityö varhaiserityiskasvatuksessa: kasvun kansio yhteistyövälineenä esi- ja alkuopetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Lax, Maija-Liisa: Asperger-lapsen integraatio vuorovaikutuksen ja oppimisen näkökulmasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Lehtinen, Hanna: Williams-aikuisten kognitiivinen profiili ja yksilöiden väliset erot. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Partanen, Kirsi: Kielen kehitykseltään viivästyneiden viisivuotiaiden varhainen kielitaito. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Perttula, Tina ja Puhto, Jerina: "Etkö tiiä, että aspergerit hiihtelee omia latujaan!" Luokanopettajan kokemuksia Asperger-lapsen opettamisesta yleisopetuksen ryhmässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Pyökäri, Kaarina: Kolmen autistisen erityisoppilaan spontaanin kommunikaation havainnointi intervallimittauksella videonauhoituksesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Sundqvist, Margit: HOJKS-oppilas tavallisella luokalla: luokanopettajien kokemuksia erityisoppilaan opettamisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Veijalainen, Sirpa: "Se taistelu just... eri tahojen kanssa viedä tätä asiaa eteenpäin": CATCH-22 -lasten vanhempien kokemuksia suomalaisesta palvelujärjestelmästä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Wendelin, Christina: Tarttuuko vammaisuus? Kokemuksia vammaisen oppilaan vaikutuksista muihin oppilaisiin yleisopetuksen luokassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Hassel, Anu: Oppimisvaikeudet ja ongelmakäyttäytyminen. Yhteisesiintyminen lapsilla ja sen yhteys vanhempien kasvatustyyleihin ja muihin tekijöihin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001.

Immonen, Taina: Annan selviytymiskeinot. Kymmenvuotiaan Downin oireyhtymä -oppilaan selviytymiskeinot yleisopetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001.

Lustberg, Niina: Kognitiiviset ongelmanratkaisutaidot, älykkyys ja lukutaito kehitysvammaisiksi diagnosoiduilla henkilöillä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. 

Kuopion yliopisto

Peippo, Heli: Kehitysvammaisten itsemäärääminen ja itsenäisen asumisen tukeminen Omille siiville -projektissa. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2006.

Aaltonen, Satu: Kehitysvammaisten aikuisten ravitsemustila ja ateriapalvelujen toteuttaminen kehitysvammaisten palvelukodeissa. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2004.

Honkonen, Tiina: Kehitysvammaisuus ja palvelujen tarve. 5–12-vuotiaiden kehitysvammaisten lasten perheiden haastattelututkimus Kuopiossa v. 2000. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2001.

Kolari, Anu: Kehitysvammaiset sosiaalisina toimijoina toimintakeskuksessa, ekskursio kehitysvammaisten vuorovaikutuskytkentöihin. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2001.

Pylkkänen, Marisa: Vertaistuen merkitys kehitysvammaisten lasten vanhempien elämässä. Vertaistuen merkitystä kartoittava haastattelututkimus Mikkelin seudulla. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2000.

Lapin yliopisto

Ylitalo, Juho: ”Miten me saatais nämä ryhmäkodit kodeiksi?” ja muita normaaleja kysymyksiä: kuvaileva tapaustutkimus kehitysvammaisten ihmisten kokemasta institutionaalisesta syrjinnästä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2016.

Kangas, Kaisa: Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen Asperger-aikuisen näkökulmasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2014.

Tuiskuvaara, Tea: Taiteilija: etuliitteellä vai ilman? Kertomuksia kuvataiteilijoilta, jotka saavat työskentelyynsä erityistä tukea. Lapin yliopisto, 2014.

Rissanen, Heidi: Onnin onnen päivät: tapaustutkimus päiväkodin inkluusiosta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2006.

Kalenius, Kirsi: Verkkopalveluiden käytettävyystutkimus: case papunet.net/pahkina. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2005.

Tiilikainen, Sari: Lujaa, mutta kuitenkin niin ohutta: tapaustutkimus kehitysvammaisten vanhemmuudesta (Julistettu salaiseksi). Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2005.

Törmänen, Maija ja Viitaniemi, Elina: Vertaisperhe tuen ja tiedon lähteenä. Tutkimus Autismi- ja Aspergerliiton vertaisperhetoiminnasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2005.

Yrjänheikki, Virpi: Rakkaudessaan itsenäisiä, arjessaan riippuvaisia: kuvaus kehitysvammaisten parisuhteesta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2002.

Hurskanen, Anne ja Lehtomäki, Virpi: Taideleiri kehitysvammaisten kuvataidetoiminnan muotona. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001.

Miettunen, Anja: Arvon mekin ansaitsemme: tutkimus kehitysvammaisten omaishoitajuudesta elämänpoliittisena prosessina. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001.

Oulun yliopisto

Muhonen, Sinikka: Kehitysvammaisen erityisoppilaan itsetuntemuksen kehittäminen arvioinnin avulla. Kajaani: Oulun yliopisto, 2006.

Schantz, Nina von: AAC-menetelmiä käyttävien lasten narratiiviset taidot. Oulu: Oulun yliopisto, 2003.

Lakkapää, Pauliina ja Numminen, Heidi: Teknistä AAC-apuvälinettä käyttävän kehitysvammaisen ja CP-vammaisen kokonaiskommunikaatio. Oulu: Oulun yliopisto, 2000.

Saalasti, Satu: Graafisen PCS-kommunikaatiokuvaston soveltaminen suomalaista kulttuuria vastaavaksi. Oulu: Oulun yliopisto, 2000.

Tampereen yliopisto

Irjala, Marja: Tuettu oppisopimuskoulutus - Erityisryhmille mahdollisuus työelämän yhdenvertaisuuteen. Tampere: Tampereen yliopisto, 2014.

Vallikari, Aila: Miten tulla kuulluksi ja ymmärretyksi? Asperger-aikuisten kokemuksia avun hakemisesta sosiaali- ja mielenterveyspalveluista. Tampere: Tampereen yliopisto, 2011.

Mikkola, Ilkka: Kansa, kirjastot ja katkoshetki: lähikirjastojen lakkautuksia vastustavien mielipidekirjoitusten diskurssianalyyttista tarkastelua. Tampere ja Helsinki: Tampereen yliopisto ja Suomen kuntaliitto, 2006.

Paavola, Merja: Kehitysvammaisen nuoren itsenäistyminen ja sen tukeminen. Tampere: Tampereen yliopisto, 2006.

Peltoniemi, Tanja: Kehitysvammaisen lapsen vanhempien poliittinen osallistuminen: perinteiset ja uudet osallistumismuodot sekä arkielämän osallistuminen palvelusuunnitteluneuvonnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2005.

Viinamäki, Hanna: Lemmikkieläinten merkitys autistisesti käyttäytyville lapsille. Tampere: Tampereen yliopisto, 2005.

Aitamurto, Raila: Vaan kuinkas sitten kävikään... Lukihäiriöisen Lauran tapaus. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2004.

Kaarna, Riikka: Laaja-alainen erityisopetus Lahdessa vuosina 2001–2003. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2004.

Lepistö, Auli: "Siellä on ne meidän ystävät ja niitten kanssa kirjotan": verkkopohjaisen oppimisympäristön käytettävyys kehitysvammaisten opiskelijoiden yhteydenpitovälineenä. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Ojanen, Sari: Kehitysvammainen lapsenlapsi. Isovanhemman näkökulma. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Rintamäki, Anu: Ihan niin kuin aurinko menisi läpi. Me Itse ry voimaantumisen mahdollistavana kontekstina kehitysvammaisten jäsentensä elämässä. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Teräsvirta, Jussi: Täysivaltaistuminen ja moraalitalouden elementit. Kehitysvammaisten kokemuksia avotyötoiminnasta. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Halonen, Heli: Vanhempien rooli lapsen oppimisvaikeuksien tunnistamis- ja hoitoprosessissa. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Huhtala, Johanna: Aspergerin syndrooma opettajan haasteena. Luokanopettaja Asperger-lapsen koulunkäynnin, henkisen hyvinvoinnin ja itsetunnon tukijana. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Huilla, Hanni ja Nieminen, Heli: Mää oon ihan integraation puolesta, mutta ei sillä lailla, että niitä niinkun rahan säästämiseks laitetaan yleisopetuksen sekaan. Luokanopettajien kokemuksia erityistä tukea tarvitsevasta oppilaasta yleisopetuksen luokassa. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Ijäs, Mika: Psyykkisesti kehitysvammainen kanssatutkijana. Tampere: Tampereen yliopisto, 2003.

Mäkinen, Marjo: Asperger-lapsen mahdollisuudet kehittää sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan sugregoidussa oppimisympäristössä. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Perttula, Elina: Asiakkuuden varjosta kasvoihin. Vammaisuus sanomalehden konstruktiona. Tampere: Tampereen yliopisto, 2003.

Tasanko, Mari: Mä tunnen itseni kyllä ammattitaitoisemmaksi kuin ennen. Tapaustutkimus erityisoppilaiden integraatiosta yleisopetukseen Kauhajoen kaupungissa. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Vuoristo, Jaana ja Kentta, Paula: Ne on ihan ihmisiä – neljäsluokkalaisten käsityksiä kehitysvammaisuudesta. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Ahola, Maarit: Oppilaskeskeinen HOJKS = Student-Central HOJKS. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2002.

Bäcksbacka, Tony: Tännä opin koulussa... hyvin. Autistisen lapsen integrointi normaaliin kouluopetukseen, siihen liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2002.

Hyytiäinen, Varpu: Bright Start -koulutus: Kasvatus- ja opetusalan työntekijöiden valmiudet lasten ohjaajina ja koulutuksen vaikutukset työntekijöihin. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2002.

Häme, Anni: Kehitysvammaiset henkilöt palvelusuunnitelmassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002.

Kangassalo, Sanna: Henkilökohtainen avustaja ammattiauttajana. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002.

Loide, Lenne: Turnerin oireyhtymä. Esimerkkejä geneettisiä häiriöitä sairastavien ihmisten sosiaalisista erityistarpeista. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002.

Nieminen, Suvi: Koti on paikka, jossa on hyvä olla – Toimintatutkimus Virtain kehitysvammaisten asuntolan laatutyöskentelystä. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002.

Saarimaa, Eija: Isät vaikeasti kehitysvammaisen lapsen vanhempina. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002.

Aaltonen, Rauni: Ammatillisesta erityisopetuksesta valmistuneiden oppilaiden uralinjojen muotoutumiseen ja yhteiskuntaan sijoittumiseen. Tampere: Tampereen yliopisto, 2001.

Airikkala, Kaisu: MBD-tyyppisesti oireilevat oppilaat ja itsetunto. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2001.

Kauppinen, Pauliina: Monimuotoista ja erityistä tukea. Harvinaiseen kehitysvammaryhmään kuuluvien lasten perheiden kokemuksia sosiaalisen tuen verkostoista. Tampere: Tampereen yliopisto, 2001.

Nokua-Keisanen, Eveliina: Lapseni on erilainen – Sopeutumisvalmennuskurssi osana perheen selviytymistä ja sopeutumista. Tampere: Tampereen yliopisto, 2001.

Pelkonen, Liisa ja  Kariluoto, Nina: Näyttää siltä, että integraatiota ajetaan kuin käärmettä pyssyyn. Kotkan ja Tampereen luokanopettajien ja erityisluokanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä fyysisestä luokkaintegraatiosta peruskoulun vuosiluokilla 1–6 emu- ja dysfasiaopetuksessa. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2001.

Salmela, Irja: Miten peruskoulu kohtaa MBD-oireista kärsivän oppilaan? Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2001.

Schimkewitsch, Jenni: Kommunikaation opettaminen oppilaille, joilla on autismi: "Tarvitsen apua!" Tampere: Tampereen yliopisto, 2001.

Teräväinen, Veikko: Asko. Integroitu erityisoppilas, jolla on Aspergerin oireyhtymä. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2001.

Vaalimo, Minna: Ei kaikille samaa ja yhtä paljon, vaan kaikille tarpeiden mukaan – opettajana kaikille yhteisessä koulussa. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2001.

Jaanisalo, Anneli: Erityiskoulu hämmennyksessä – kertomus, mitä tulevaisuuden koululle tapahtui. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2000.

Turun yliopisto

Mäki-Torkko, Marjut: Yksilöllisyys kehitysvammaisten asumisyksiköissä – asukkaiden ja työntekijöiden näkemyksien mukaan. Turku: Turun yliopisto, 2009.

Dogan, Minna: Sosiaaliasiamiehet asiakkaan aseman ja oikeuksien puolustajina. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2006.

Laalo, Päivi: Kyll’ me pärjätään! Yhteyshenkilön arvot, toiminta-asenteet ja voimavarat kehitysvammaispalvelujen avotyöpaikalla. Turku: Turun yliopisto, 2006.

Lindström, Magdalena: Fragiili X -oireyhtymään liittyvän esimutaation esiintyvyys suomalaisissa ataksiapotilaissa. Turku: Turun yliopisto, 2006.

Talvitie, Anna: Tuntemattomasta syystä kehitysvammaisen lapsen hoitoketju kahden potilastapauksen valossa. Turku: Turun yliopisto, 2006.

Huuhka, Pirkko: Hoitajien käsitykset kehitysvammaisen asukkaan sisäisen hallinnan tukemisesta. Turku: Turun yliopisto, 2005.

Aaltonen, Päivi: Matka autististen planeetalle ja takaisin. Tutkimus Hämeenlinnan Autismikeskuksen palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta. Turku: Turun yliopisto, 2004.

Haapala, Marjo ja Kerola, Maarit: Yksinkertaisuuden ylistys – Vammaisuuden rakentuminen Forrest Gump -elokuvan representaatiossa. Turku: Turun yliopisto, 2004.

Holm, Noona: Integroidun erityisopetuksen onnistuminen ja sitä tukevien konsultaatiopalvelujen tarve Lappeenrannan alakouluissa. Turku: Turun yliopisto, 2004.

Seppälä, Katri: "Ne voi olla ihan tavallisia": viidesluokkalaisten asenteet erityisoppilaita kohtaan. Turku: Turun yliopisto, 2004.

Aho, Johanna: Henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteutuminen ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tapaustutkimus tekniikan sekä terveyden ja hyvinvoinnin opiskelijoiden HOPS-kokemuksista Turun ammatti-instituutissa. Turku: Turun yliopisto, 2003.

Alfthan, Nina: Aikuisiän ADHD ja arjen hallinta: ADHD-liiton kuntoutuskurssien tarkastelua. Turku: Turun yliopisto, 2003.

Mäenpää, Johanna: Ammatillista opetusta kaikille: tutkimus ammatillisesta erityisopetuksesta. Turku: Turun yliopisto, 2003.

Juntti, Päivi: Erityisopetuksen laadullinen kehittäminen Raisiossa 1997–2001: loppuarviointi. Turku: Turun yliopisto, 2002.

Sainio, Merja: Kehitysvammaisen asiakkaan edustaminen: sosionomiopiskelijoiden käsityksiä edustajuudesta. Turku: Turun yliopisto, 2002.

Berghjelm, Marita: Kehitysvammaisten palvelukodin työntekijöiden käsityksiä asiakaslähtöisyydestä. Turku: Turun yliopisto, 2001.

Raikisto, Kaisu-Leena: Ikääntyvät kehitysvammaperheet ja palvelujen tarve: tutkielma satakuntalaisten ikääntyvien vanhempien ja heidän kehitysvammaisten lapsiensa palvelujen tarpeesta. Turku: Turun yliopisto, 2001.

Ronkainen, Tiina: Bright Start -ohjelman toteuttaminen päiväkodissa, ohjelman yhteyden arviointia lasten oppimisvalmiuksien kehittymiseen ja Bright Start -ohjaajien kokemuksia ohjelman käytöstä. Turku: Turun yliopisto, 2001.

Jämsä, Tiina: Pikku professorit opintiellä: tapauskuvauksia Asperger-lasten kasvusta ja koulunkäynnistä perheen näkökulmasta. Turku: Turun yliopisto, 2000.

Välimäki, Virve: FAS-lapsen kasvaminen sijaiskodissa. Turku: Turun yliopisto, 2000.

Uppsalan yliopisto

Vuorela, Satu: Utvärdering av datorbaserade kommunikationshjälpmedel: en fallstudie. Uppsala: Uppsalan yliopisto, 2004.

Lisätietoa