Pro gradut

Julkaisut on ryhmitelty oppilaitoksen perusteella ja järjestetty julkaisuvuoden mukaan niin, että uusin julkaisu on ylimpänä.

Lista ei ole kattava. Jos tiedät sivuiltamme puuttuvan opinnäytteen, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen verneri(ät)kvl.fi

Käytä myös yliopistojen omia hakupalveluita.

Aalto-yliopisto

Kyyhkynen, Kimmo: Selkokielisen verkkosivuston käytettävyys. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 2005.

Kuusela, Marjo: Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 2004.

Helsingin yliopisto

Randelin, Ellen: Uhri vai sankari? Vammaisuuden diskurssit Helsingin Sanomissa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2014.

Lehto-Lundén, Tiina: Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu kehitysvammaisten henkilöiden kokemana. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2012.

Pietikäinen, Minna: Vajaamielisiä ja punkkareita - diskursseja kehitysvammaisista. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2012.

Ikonen, Anna: Mitä vain, kenelle vain: älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2007.

Kairi, Tea: Kehitysvammaisten pelaajien metakognitiiviset taidot golfin oppimisprosessissa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Kauttu, Pekka: Opetus- ja kasvatuskokeilu: tutkimus työopetuksesta, kansalaiskasvatuksesta sekä henkilökunnan koulutuksesta aikuisikäisten kehitysvammaisten opetus- ja työkeskuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Kauppila, Aarno. Kansalaisuus ja sen ideaalit vammaispolitiikassa kriittisen kyvykkyystutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Helsingin yliopisto, 2013.

Nummela, Mari: Mentoroinnin ideoiden soveltuminen tuetun työllistymisen työvalmennukseen. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Rintamäki, Salli: Oma koti kullan kallis: ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennus kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisen tukena? Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Uusitalo, Heikki Kuutti: Geenipankkitutkimuksen eettiset kysymykset ja Ulrich Beckin riskiyhteiskuntateoria. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Sundblad, Inkka: Puhelaitteen käyttö ja sanaston valinta. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2005.

Haldin, Denice: Att utvecklas med utvecklingsstörning: en fallstudie med ergoterapeutisk intervention. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Havula, Johanna: Kehitysvammaisten syyntakeisuus ja tahdonvastainen erityishuolto. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Heikurainen, Iina: "Mä haluun lainaa sun tota": tapaustutkimus kahden lievästi kehitysvammaisen puhevammaisen nuoren kommunikoinnista ryhmäpuheterapiatilanteissa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Lindqvist, Ann-Marie: "Att ha något nyttigt att göra": brukarperspektiv på den dagliga verksamheten för personer med utvecklingsstörning. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Nuora, Petra: Uusien virkamiesharjoittelijoiden näkemyksiä verkkoperehdyttämiskoulutuksesta: toteutuuko mielekäs oppiminen? Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Ahlvik, Maria: Aikakorttimenetelmä kehitysvammaisen oppilaan aikakäsitteen oppimisessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Elonen, Marika: Siirtymän askeleet: vanhempien kokemuksia, odotuksia ja toiveita erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten siirtymästä päivähoidosta esiopetukseen. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Jarimo, Outi: Kuvat kielen ja kommunikaation tukena: haastattelututkimus erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien kokemuksista Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Liukku, Tiina: "Kaikki alkoi nakista": pienen puhumattoman autistisen lapsen kommunikaatiotaitojen kuntouttaminen PECS-menetelmän avulla. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Malvila, Kati: Tapaustutkimus Angelmanin syndrooma -lapsen vuorovaikutuksen kehittymisestä puheterapia jakson aikana. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Partanen, Anna-Maija: Onnistuuko? Opettajien käsityksiä kehitysvammaisen oppilaan inklusiivisesta koulusijoituksesta. Helsinki: Helsingin yiopisto, 2003.

Räisänen, Kristiina: Monivammaisen lapsen kommunikointitaitojen arviointi ja kuntoutus luokkayhteisössä: tapaustutkimus. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Kärkkäinen, Antti: Rinnekodin laatuprojektin evaluointi. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2002.

Kääriä, Mira: Näkökulmia vaativan erityisen tuen nuorten vahvuuskäsityksiin. Selkokielisen luonteenvahvuusmittarin kehittäminen. Helsingin yliopisto, 2017.

Parkkinen, Kimmo: Fyysinen väkivalta autismiluokalla. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2002.

Burakoff, Katja: Miten kukka viitotaan? Kolmen vuorovaikutusparin tapaustutkimus puhetta korvaavasta kommunikoinnista. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001.

Nuutila, Leena: Kehitysvammaisten työelämäintegraatio: kokemuksellisuus työvalmennuksessa. Helsinki: Helsingin yiopisto, 2001.

Kontkanen, Heini: Vamma ihmisessä – vika yhteiskunnassa: vammaisuuden teoreettiset mallit ja WHO:n luokitukset. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000.

Norppa, Suvi: "Ja kaikki ihmisetki on samanlaissii – ei metsän puutkaan oo kummosemppii": maailmakuvatutkimus lievästi kehitysvammaisten ja psyykkisesti ongelmaisten ihmisten elämästä toimintakeskuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000.

Palmanto, Milla: Vanhempien tyytyväisyys Perttulan erityisammattikoulun toimintaan ja kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000.

Pullola-Teeriaho, Riikka: INCL-perheiden vuorovaikutuksen tukeminen. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000.

Salminen, Seija: Onko kehitysvammaisella työntekijällä ammattitaitoa? Tutkimus puhdistuspalvelualan ammatillisen erityisopetuksen, opiskelijan ja työelämän suhteesta. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000.

Sirén, Erika: Kehitysvammaisten luetun ymmärtäminen tarinana selkokielen teoriakirjoissa. Kriittinen diskurssianalyysi ekskluusiosta ja inkluusiosta. Helsingin yliopisto, 2018. (Työ ei ole vielä avoimessa verkossa)

Itä-Suomen yliopisto

Karhumaa, Hanna-Mari: Vaikeasti kehitysvammaisten aikuisten ravitsemustila, ruoankäyttö ja syömiskyky. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto, 2015.

Joensuun yliopisto

Salonen, Anu Susanna: Mukautetun catering-alan perustutkinnon suorittamisen vaikutukset kehitysvammaisen henkilön oman elämän arjen hallintaan. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2006.

Suhonen, Leena Marjatta: Kehitysvammapalvelujen vastuunjaot ja tulevaisuuden haasteet tapausesimerkkinä Pohjois-Karjala. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2006.

Björn, Sanna ja Penttinen, Piia. "Oon enssijasesti tavan ihminen ja vasta toissijasesti Asperger": tutkimus Asperger-nuorten sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2003.

Ylöstalo, Henna: Mitä ne mulle sano, että suksi kuuseen, ku eihän mulla ollu edes suksia? Mielen teoria Aspergenin oireyhtymässä. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2003.

Heiskanen, Sari: Omatoimisuus on autonomiaa. Tutkimuskehitysvammaisen ja hoitajan välisen suhteen rakentumisesta kehitysvammaisten hoitokodin sosiaalisissa… Joensuu: Joensuun yliopisto, 2002.

Sundin, Markus: Lievästi kehitysvammaisiksi diagnosoitujen henkilöiden adaptiivinen käyttäytyminen ja psykoottiset oireet. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2002.

Hyytiäinen, Merja ja Juhala-Jolkkonen, Anitta: Kohtaaminen koulussa: EHA2-oppilaiden integrointikokeilu normaaliluokkaan. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000.

Jyväskylän yliopisto

Salonlahti, Outi: "On aina oltava 200 % parempi" :Vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden toimintamahdollisuudet ja taiteilijapolut. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2020.

Peräinen, Tiina: Kehitysvammaisten aikuisten pitkäaikainen perhehoito: Perhehoidon vahvuudet ja haasteet sekä kehittämistarpeet perhehoitajien ja kehitysvammaisten asumispalveluja järjestävien organisaatioiden edustajien kokemina. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2014.

Leinonen, Emilia: Henkilökohtainen budjetti - Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2014.

Rautiainen, Kirsi: Tarinoita koulunaloituksesta kehitysvammaisten lasten vanhempien kertomina. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011.

Seppälä, Minna: Toimintataitojen arviointi AAPEP-arviointimenetelmällä: kuuden kehitysvammaisen nuoren opiskelijan toimintataitojen kehitys yhden lukuvuoden aikana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006.

Ojalammi, Ulla ja Leppänen, Marjatta: Fasilitointi – faktaa, fiktiota vai filunkia? Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005.

Salo, Sami: Tapaustutkimus kuuron omasta identiteetistä sekä voimaantumisesta. Helsinki: Kuurojen Liitto ry, 2005.

Böök, Katriina: Kohti kumppanuuttako? Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kokemuksia perhelähtöisyydestä päiväkodin arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Ikonen, Merja: Erityistä tukea tarvitseva lapsi päiväkodissa: tapaustutkimus integraation tavoittelusta yhdessä lapsiryhmässä lastentarhanopettajien ja lasten näkökulmasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Jääskeläinen, Eeva: Vanhemmuus erityistä tukea tarvitsevan nuoren ja ikätoverin arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Kauppinen, Pirjo: "Sitä pitkää vieteriä se kasvattaa" Vanhempien käsityksiä kehitysvammaisten lasten opetuksen integroinnista yleisopetukseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Lepola, Hanna-Maija: Liikkumallako apua tarkkaavaisuuteen? Tapaustutkimus tarkkaavaisuushäiriöisille lapsille suunnatusta liikuntakerhosta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Mankinen, Tuija: Ketju-lehden vuosien 1995–2003 perusopetuksen kouluintegraatiorepertuaarit. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Vidgrén, Helena: Erityisopettaja oppimistaitojen ohjaajana: laadullinen tapaustutkimus ohjaavasta opetustyylistä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Feodoroff-Rantala, Eveliina: Peruskoulun ylimpien luokkien laaja-alainen erityisopetus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Kantanen, Sanna ja Palmu, Maria: Integraation tukeminen lähikoulussa: MBD-verkkoprojektin tarkastelua. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Lapveteläinen, Anne-Mari: Kouluikää edeltävän tarkkaavaisuuden ja sen häiriöiden yhteys ensimmäisen luokan tekniseen lukutaitoon. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Lehtinen, Katja: Self-Evaluations of Children with ADHD-Excessive Optimists or Defensive Pessimists? Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Myllymäki, Tiina ja Peltokangas, Maria: Children with SLI: Language subgroups and comorbidity with attention deficit/hyperactivity disorder and developmental coordination disorder. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Nurmenrinta, Riikka: Haasteena Asperger-oppilas. Laadullinen tutkimus strukturoinnin käyttämisestä autististen opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Ralli, Iita: "Jos sitä haluaa ja jos sen puolesta haluaa toimia, niin se onnistuu" Erityis- ja yleisopetuksen integraatioon pyrkivän koulun mallin tarkastelua opettajien pedagogisen ajattelun ja toiminnan pohjalta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Rantanen, Vesa: The sleep quality of children with ADHD type of symptoms. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Tourunen, Riikka: Erityisopettajan työnkuva. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Antila, Marianna: Varhaisen arvioinnin ja suunnittelun menetelmän (VARSU) käyttö ja toimivuus vuoropäiväkodin arjessa lapsen kehityksen tukemiseksi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Hanhela, Anja: EHA- ja EMU-opetuksen laatu vanhempien ja opettajien arvioimana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Husso, Susanna: Autistisen lapsen arkipäivää: tapaustutkimus 5-vuotiaasta pojasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Hämäläinen, Anna-Kaisa: Vanhempien kokemuksia erityistätukea tarvitsevan lapsen siirtymävaiheesta päivähoidosta esiopetukseen tai 1. luokalle. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Jääskeläinen, Katja ja Koskinen, Katriina: Erityis- ja yleisopetuksen yhteistyö: opettajien ja rehtoreiden näkökulmia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Kangas, Anita: Ymmärryksen etsintää oppimisongelmien kohtaamiseen: teoreettista tulkintaa ja käytännön havaintoja oppimisvaikeuksien ilmenemisestä, luonteesta ja auttamismahdollisuuksista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Kaukolahti, Merja: Moniammatillinen tiimityö varhaiserityiskasvatuksessa: kasvun kansio yhteistyövälineenä esi- ja alkuopetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Lax, Maija-Liisa: Asperger-lapsen integraatio vuorovaikutuksen ja oppimisen näkökulmasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Lehtinen, Hanna: Williams-aikuisten kognitiivinen profiili ja yksilöiden väliset erot. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Partanen, Kirsi: Kielen kehitykseltään viivästyneiden viisivuotiaiden varhainen kielitaito. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Perttula, Tina ja Puhto, Jerina: "Etkö tiiä, että aspergerit hiihtelee omia latujaan!" Luokanopettajan kokemuksia Asperger-lapsen opettamisesta yleisopetuksen ryhmässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Pyökäri, Kaarina: Kolmen autistisen erityisoppilaan spontaanin kommunikaation havainnointi intervallimittauksella videonauhoituksesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Sundqvist, Margit: HOJKS-oppilas tavallisella luokalla: luokanopettajien kokemuksia erityisoppilaan opettamisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Veijalainen, Sirpa: "Se taistelu just... eri tahojen kanssa viedä tätä asiaa eteenpäin": CATCH-22 -lasten vanhempien kokemuksia suomalaisesta palvelujärjestelmästä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Wendelin, Christina: Tarttuuko vammaisuus? Kokemuksia vammaisen oppilaan vaikutuksista muihin oppilaisiin yleisopetuksen luokassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Hassel, Anu: Oppimisvaikeudet ja ongelmakäyttäytyminen. Yhteisesiintyminen lapsilla ja sen yhteys vanhempien kasvatustyyleihin ja muihin tekijöihin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001.

Immonen, Taina: Annan selviytymiskeinot. Kymmenvuotiaan Downin oireyhtymä -oppilaan selviytymiskeinot yleisopetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001.

Lustberg, Niina: Kognitiiviset ongelmanratkaisutaidot, älykkyys ja lukutaito kehitysvammaisiksi diagnosoiduilla henkilöillä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. 

Kuopion yliopisto

Peippo, Heli: Kehitysvammaisten itsemäärääminen ja itsenäisen asumisen tukeminen Omille siiville -projektissa. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2006.

Aaltonen, Satu: Kehitysvammaisten aikuisten ravitsemustila ja ateriapalvelujen toteuttaminen kehitysvammaisten palvelukodeissa. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2004.

Honkonen, Tiina: Kehitysvammaisuus ja palvelujen tarve. 5–12-vuotiaiden kehitysvammaisten lasten perheiden haastattelututkimus Kuopiossa v. 2000. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2001.

Kolari, Anu: Kehitysvammaiset sosiaalisina toimijoina toimintakeskuksessa, ekskursio kehitysvammaisten vuorovaikutuskytkentöihin. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2001.

Pylkkänen, Marisa: Vertaistuen merkitys kehitysvammaisten lasten vanhempien elämässä. Vertaistuen merkitystä kartoittava haastattelututkimus Mikkelin seudulla. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2000.

Lapin yliopisto

Ylitalo, Juho: ”Miten me saatais nämä ryhmäkodit kodeiksi?” ja muita normaaleja kysymyksiä : kuvaileva tapaustutkimus kehitysvammaisten ihmisten kokemasta institutionaalisesta syrjinnästä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2016.

Kangas, Kaisa: Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen Asperger-aikuisen näkökulmasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2014.

Tuiskuvaara, Tea: Taiteilija: etuliitteellä vai ilman? Kertomuksia kuvataiteilijoilta, jotka saavat työskentelyynsä erityistä tukea. Lapin yliopisto, 2014.

Rissanen, Heidi: Onnin onnen päivät: tapaustutkimus päiväkodin inkluusiosta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2006.

Kalenius, Kirsi: Verkkopalveluiden käytettävyystutkimus: case papunet.net/pahkina. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2005.

Tiilikainen, Sari: Lujaa, mutta kuitenkin niin ohutta: tapaustutkimus kehitysvammaisten vanhemmuudesta (Julistettu salaiseksi). Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2005.

Törmänen, Maija ja Viitaniemi, Elina: Vertaisperhe tuen ja tiedon lähteenä. Tutkimus Autismi- ja Aspergerliiton vertaisperhetoiminnasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2005.

Yrjänheikki, Virpi: Rakkaudessaan itsenäisiä, arjessaan riippuvaisia: kuvaus kehitysvammaisten parisuhteesta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2002.

Hurskanen, Anne ja Lehtomäki, Virpi: Taideleiri kehitysvammaisten kuvataidetoiminnan muotona. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001.

Miettunen, Anja: Arvon mekin ansaitsemme: tutkimus kehitysvammaisten omaishoitajuudesta elämänpoliittisena prosessina. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001.

Oulun yliopisto

Muhonen, Sinikka: Kehitysvammaisen erityisoppilaan itsetuntemuksen kehittäminen arvioinnin avulla. Kajaani: Oulun yliopisto, 2006.

Schantz, Nina von: AAC-menetelmiä käyttävien lasten narratiiviset taidot. Oulu: Oulun yliopisto, 2003.

Lakkapää, Pauliina ja Numminen, Heidi: Teknistä AAC-apuvälinettä käyttävän kehitysvammaisen ja CP-vammaisen kokonaiskommunikaatio. Oulu: Oulun yliopisto, 2000.

Saalasti, Satu: Graafisen PCS-kommunikaatiokuvaston soveltaminen suomalaista kulttuuria vastaavaksi. Oulu: Oulun yliopisto, 2000.

Tampereen yliopisto

Irjala, Marja: Tuettu oppisopimuskoulutus - Erityisryhmille mahdollisuus työelämän yhdenvertaisuuteen. Tampere: Tampereen yliopisto, 2014.

Vallikari, Aila: Miten tulla kuulluksi ja ymmärretyksi? Asperger-aikuisten kokemuksia avun hakemisesta sosiaali- ja mielenterveyspalveluista. Tampere: Tampereen yliopisto, 2011.

Mikkola, Ilkka: Kansa, kirjastot ja katkoshetki: lähikirjastojen lakkautuksia vastustavien mielipidekirjoitusten diskurssianalyyttista tarkastelua. Tampere ja Helsinki: Tampereen yliopisto ja Suomen kuntaliitto, 2006.

Paavola, Merja: Kehitysvammaisen nuoren itsenäistyminen ja sen tukeminen. Tampere: Tampereen yliopisto, 2006.

Peltoniemi, Tanja: Kehitysvammaisen lapsen vanhempien poliittinen osallistuminen: perinteiset ja uudet osallistumismuodot sekä arkielämän osallistuminen palvelusuunnitteluneuvonnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2005.

Viinamäki, Hanna: Lemmikkieläinten merkitys autistisesti käyttäytyville lapsille. Tampere: Tampereen yliopisto, 2005.

Aitamurto, Raila: Vaan kuinkas sitten kävikään... Lukihäiriöisen Lauran tapaus. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2004.

Kaarna, Riikka: Laaja-alainen erityisopetus Lahdessa vuosina 2001–2003. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2004.

Lepistö, Auli: "Siellä on ne meidän ystävät ja niitten kanssa kirjotan": verkkopohjaisen oppimisympäristön käytettävyys kehitysvammaisten opiskelijoiden yhteydenpitovälineenä. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Ojanen, Sari: Kehitysvammainen lapsenlapsi. Isovanhemman näkökulma. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Rintamäki, Anu: Ihan niin kuin aurinko menisi läpi. Me Itse ry voimaantumisen mahdollistavana kontekstina kehitysvammaisten jäsentensä elämässä. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Teräsvirta, Jussi: Täysivaltaistuminen ja moraalitalouden elementit. Kehitysvammaisten kokemuksia avotyötoiminnasta. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Halonen, Heli: Vanhempien rooli lapsen oppimisvaikeuksien tunnistamis- ja hoitoprosessissa. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Huhtala, Johanna: Aspergerin syndrooma opettajan haasteena. Luokanopettaja Asperger-lapsen koulunkäynnin, henkisen hyvinvoinnin ja itsetunnon tukijana. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Huilla, Hanni ja Nieminen, Heli: Mää oon ihan integraation puolesta, mutta ei sillä lailla, että niitä niinkun rahan säästämiseks laitetaan yleisopetuksen sekaan. Luokanopettajien kokemuksia erityistä tukea tarvitsevasta oppilaasta yleisopetuksen luokassa. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Ijäs, Mika: Psyykkisesti kehitysvammainen kanssatutkijana. Tampere: Tampereen yliopisto, 2003.

Mäkinen, Marjo: Asperger-lapsen mahdollisuudet kehittää sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan sugregoidussa oppimisympäristössä. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Perttula, Elina: Asiakkuuden varjosta kasvoihin. Vammaisuus sanomalehden konstruktiona. Tampere: Tampereen yliopisto, 2003.

Tasanko, Mari: Mä tunnen itseni kyllä ammattitaitoisemmaksi kuin ennen. Tapaustutkimus erityisoppilaiden integraatiosta yleisopetukseen Kauhajoen kaupungissa. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Vuoristo, Jaana ja Kentta, Paula: Ne on ihan ihmisiä – neljäsluokkalaisten käsityksiä kehitysvammaisuudesta. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2003.

Ahola, Maarit: Oppilaskeskeinen HOJKS = Student-Central HOJKS. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2002.

Bäcksbacka, Tony: Tännä opin koulussa... hyvin. Autistisen lapsen integrointi normaaliin kouluopetukseen, siihen liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2002.

Hyytiäinen, Varpu: Bright Start -koulutus: Kasvatus- ja opetusalan työntekijöiden valmiudet lasten ohjaajina ja koulutuksen vaikutukset työntekijöihin. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2002.

Häme, Anni: Kehitysvammaiset henkilöt palvelusuunnitelmassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002.

Kangassalo, Sanna: Henkilökohtainen avustaja ammattiauttajana. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002.

Loide, Lenne: Turnerin oireyhtymä. Esimerkkejä geneettisiä häiriöitä sairastavien ihmisten sosiaalisista erityistarpeista. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002.

Nieminen, Suvi: Koti on paikka, jossa on hyvä olla – Toimintatutkimus Virtain kehitysvammaisten asuntolan laatutyöskentelystä. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002.

Saarimaa, Eija: Isät vaikeasti kehitysvammaisen lapsen vanhempina. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002.

Aaltonen, Rauni: Ammatillisesta erityisopetuksesta valmistuneiden oppilaiden uralinjojen muotoutumiseen ja yhteiskuntaan sijoittumiseen. Tampere: Tampereen yliopisto, 2001.

Airikkala, Kaisu: MBD-tyyppisesti oireilevat oppilaat ja itsetunto. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2001.

Kauppinen, Pauliina: Monimuotoista ja erityistä tukea. Harvinaiseen kehitysvammaryhmään kuuluvien lasten perheiden kokemuksia sosiaalisen tuen verkostoista. Tampere: Tampereen yliopisto, 2001.

Nokua-Keisanen, Eveliina: Lapseni on erilainen – Sopeutumisvalmennuskurssi osana perheen selviytymistä ja sopeutumista. Tampere: Tampereen yliopisto, 2001.

Pelkonen, Liisa ja  Kariluoto, Nina: Näyttää siltä, että integraatiota ajetaan kuin käärmettä pyssyyn. Kotkan ja Tampereen luokanopettajien ja erityisluokanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä fyysisestä luokkaintegraatiosta peruskoulun vuosiluokilla 1–6 emu- ja dysfasiaopetuksessa. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2001.

Salmela, Irja: Miten peruskoulu kohtaa MBD-oireista kärsivän oppilaan? Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2001.

Schimkewitsch, Jenni: Kommunikaation opettaminen oppilaille, joilla on autismi: "Tarvitsen apua!" Tampere: Tampereen yliopisto, 2001.

Teräväinen, Veikko: Asko. Integroitu erityisoppilas, jolla on Aspergerin oireyhtymä. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2001.

Vaalimo, Minna: Ei kaikille samaa ja yhtä paljon, vaan kaikille tarpeiden mukaan – opettajana kaikille yhteisessä koulussa. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2001.

Jaanisalo, Anneli: Erityiskoulu hämmennyksessä – kertomus, mitä tulevaisuuden koululle tapahtui. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2000.

Turun yliopisto

Mäki-Torkko, Marjut: Yksilöllisyys kehitysvammaisten asumisyksiköissä – asukkaiden ja työntekijöiden näkemyksien mukaan. Turku: Turun yliopisto, 2009.

Dogan, Minna: Sosiaaliasiamiehet asiakkaan aseman ja oikeuksien puolustajina. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2006.

Laalo, Päivi: Kyll’ me pärjätään! Yhteyshenkilön arvot, toiminta-asenteet ja voimavarat kehitysvammaispalvelujen avotyöpaikalla. Turku: Turun yliopisto, 2006.

Lindström, Magdalena: Fragiili X -oireyhtymään liittyvän esimutaation esiintyvyys suomalaisissa ataksiapotilaissa. Turku: Turun yliopisto, 2006.

Talvitie, Anna: Tuntemattomasta syystä kehitysvammaisen lapsen hoitoketju kahden potilastapauksen valossa. Turku: Turun yliopisto, 2006.

Huuhka, Pirkko: Hoitajien käsitykset kehitysvammaisen asukkaan sisäisen hallinnan tukemisesta. Turku: Turun yliopisto, 2005.

Aaltonen, Päivi: Matka autististen planeetalle ja takaisin. Tutkimus Hämeenlinnan Autismikeskuksen palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta. Turku: Turun yliopisto, 2004.

Haapala, Marjo ja Kerola, Maarit: Yksinkertaisuuden ylistys – Vammaisuuden rakentuminen Forrest Gump -elokuvan representaatiossa. Turku: Turun yliopisto, 2004.

Holm, Noona: Integroidun erityisopetuksen onnistuminen ja sitä tukevien konsultaatiopalvelujen tarve Lappeenrannan alakouluissa. Turku: Turun yliopisto, 2004.

Seppälä, Katri: "Ne voi olla ihan tavallisia": viidesluokkalaisten asenteet erityisoppilaita kohtaan. Turku: Turun yliopisto, 2004.

Aho, Johanna: Henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteutuminen ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tapaustutkimus tekniikan sekä terveyden ja hyvinvoinnin opiskelijoiden HOPS-kokemuksista Turun ammatti-instituutissa. Turku: Turun yliopisto, 2003.

Alfthan, Nina: Aikuisiän ADHD ja arjen hallinta: ADHD-liiton kuntoutuskurssien tarkastelua. Turku: Turun yliopisto, 2003.

Mäenpää, Johanna: Ammatillista opetusta kaikille: tutkimus ammatillisesta erityisopetuksesta. Turku: Turun yliopisto, 2003.

Juntti, Päivi: Erityisopetuksen laadullinen kehittäminen Raisiossa 1997–2001: loppuarviointi. Turku: Turun yliopisto, 2002.

Sainio, Merja: Kehitysvammaisen asiakkaan edustaminen: sosionomiopiskelijoiden käsityksiä edustajuudesta. Turku: Turun yliopisto, 2002.

Berghjelm, Marita: Kehitysvammaisten palvelukodin työntekijöiden käsityksiä asiakaslähtöisyydestä. Turku: Turun yliopisto, 2001.

Raikisto, Kaisu-Leena: Ikääntyvät kehitysvammaperheet ja palvelujen tarve: tutkielma satakuntalaisten ikääntyvien vanhempien ja heidän kehitysvammaisten lapsiensa palvelujen tarpeesta. Turku: Turun yliopisto, 2001.

Ronkainen, Tiina: Bright Start -ohjelman toteuttaminen päiväkodissa, ohjelman yhteyden arviointia lasten oppimisvalmiuksien kehittymiseen ja Bright Start -ohjaajien kokemuksia ohjelman käytöstä. Turku: Turun yliopisto, 2001.

Jämsä, Tiina: Pikku professorit opintiellä: tapauskuvauksia Asperger-lasten kasvusta ja koulunkäynnistä perheen näkökulmasta. Turku: Turun yliopisto, 2000.

Välimäki, Virve: FAS-lapsen kasvaminen sijaiskodissa. Turku: Turun yliopisto, 2000.

Uppsalan yliopisto

Vuorela, Satu: Utvärdering av datorbaserade kommunikationshjälpmedel: en fallstudie. Uppsala: Uppsalan yliopisto, 2004.

Lisätietoa