Ihmissuhteiden ja seksuaaliterveyden tukeminen

Kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat tavanomaista enemmän tukea uusien asioiden oppimisessa ja omaksumisessa.

Näin on myös seksuaalisuuden ja parisuhteisiin liittyvien asioiden kohdalla.

Usein itsestään selviksi koettujen asioiden oppiminen vaatii paljon toistoja ja kertaamista. Oppiminen on kuitenkin yksilöllistä. Kehitysvammaiset henkilöt muodostavat laajan kirjon ihmisiä, jotka ovat oppimis- ja ymmärtämiskyvyltään erilaisia yksilöitä.

Kehitysvammaisten ihmisten lähihenkilöt, kuten ohjaajat, opettajat ja omaiset, ovat avainasemassa seksuaalikasvatuksessa.

Usein kehitysvammaisten ihmisten oppimista ja omaksumista helpottavat tukikuvat ja sosiaaliset tarinat. Sama asia on huomattu myös niiden henkilöiden kohdalla, jotka pärjäävät arjessaan ilman kuvatukea. Monille kuvat konkretisoivat vaikeita asioita helpommin ymmärrettäviksi. Kuvat toimivat myös niin sanottuna ulkoisena muistina arjen tilanteissa.

Seksuaalikasvatuksen materiaalia ja kuvia tulisi olla helposti saatavilla jokaisen kehitysvammaisen henkilön kotona. Materiaalin avulla asioista keskustelu ja kertaaminen helpottuvat. Tällöin myös ohjaamisessa voi helpommin pysyä kannustava ja positiivinen sävy, sillä ymmärrettävästi asioiden jatkuva toistamisen tarve voi välillä turhauttaa.

Seksuaalikasvatuksen saaminen on kaikkien ihmisten oikeus. Tieto omasta kehosta, kehityksestä ja seksuaalisuudesta tukee minäkuvan muodostumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Seksuaalikasvatukseen kuuluu olennaisena osana myös kyky huolehtia itsestä ja omasta turvallisuudesta. Asianmukaisen ja ymmärrettävän tiedon puute voi lisätä riskikäyttäytymistä. Turvataidot ovat tärkeä osa seksuaalikasvatusta.

Jokaisella on oikeus tuntea oma keho, tutustua siihen ja ilmaista omaa seksuaalisuuttaan. Jokaisella on oikeus kokea olevansa arvokas ja ihana, juuri sellaisena mahtavana yksilönä, joka hän on. Itseä arvostava asenne ja puhe tukevat myös turvataitojen kehittymistä, ja sitä seksuaalikasvatuksella halutaan välittää.

Tältä sivulta löydät materiaaleja seksuaalisuuskasvatuksen tueksi. Arviointimateriaalit sekä puheeksioton materiaalit on tuotettu Rinnekodin Selkeästi seksistä – turvallinen polku seksuaalisuuteen -projektissa 2016-2017.

Arviointimateriaalia voi käyttää henkilön lähtötietojen ja taitojen arviointiin. Näin seksuaaliterveyttä voidaan tukea henkilön tarpeiden mukaisesti.

Puheeksiottomateriaalia voivat hyödyntää kaikki kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimivat ja heidän arjessaan läsnä olevat henkilöt. Materiaalia voivat käyttää mm. vanhemmat, perheenjäsenet, ohjaajat, hoitajat, opettajat ja avustajat, kun he haluavat tukea seksuaaliterveyttä koskevaan keskusteluun kehitysvammaisen henkilön kanssa.

Myös seksuaalineuvontaa ja seksuaalikasvatusta tekevät ammattilaiset voivat hyödyntää puheeksiottomateriaalia työssään.

Arviointimateriaalilla kartoitetaan henkilön tuen tarve

Kehitysvammaisen henkilön tietämyksen taso voi vaihdella eri asioiden välillä suuresti. Tietämyksessä voi myös olla yllättäviä aukkoja ja väärinkäsityksiä.

Jotta seksuaalikasvatusta voitaisiin antaa kohdennetusti ja tarpeenmukaisesti, tulisi henkilön tuen tarve ja asian ymmärryksen taso saada ensin selville. Tämä voi olla monestakin syystä vaativa tehtävä.

Usein tuen tarpeiden ja tietämyksen selvittämisen esteenä ovat henkilön haasteet vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa. Myös kehitysvammaisten henkilöiden vuorovaikutustilanteissa usein esiin tuleva totuttu selviytymiskeino, myötäily, sekä herkkä johdateltavuus (johdattelu tapahtuu usein sitä tahtomatta ja tiedostamatta) voivat vaikeuttaa henkilön todellisen tuen tarpeen ja tietämyksen selvittämistä ja olla esteenä uuden oppimiselle sekä asioiden ymmärtämiselle.

Jokainen kehitysvammainen henkilö on oikeutettu saamaan ikään ja kehitystasoon sopivaa seksuaalikasvatusta. Se tulisi toteutua kohdennetusti, kunkin henkilön yksilölliset tarpeet huomioiden.

Arviointimateriaali on tehty seksuaalikasvatusta ja –neuvontaa tekevän ammattilaisen avuksi

Arviointimateriaali sisältää viisi eri seksuaalikasvatuksen aihealuetta eli osiota.

Lataa arviointimateriaalit tietokoneellesi pdf-tiedostoina (materiaalit kannattaa tulostaa):

Materiaalin avulla pystytään arvioimaan kehitysvammaisen henkilön seksuaalisuutta ja seksuaaliterveyttä koskevia tuen tarpeita sekä tietämystä. Tavoitteena on löytää ne aihealueet, joissa henkilö tarvitsee tällä hetkellä erityisesti neuvontaa ja ohjausta. Jokaisen aihealueen käsittelyä helpottamaan on laadittu henkilön tietämystä sekä tuen tarpeita kartoittavia kysymyksiä. Kysymyksiä voidaan käyttää tilannekohtaisesti niin, että ne käydään lähes kaikki läpi tai poimitaan asiakkaalle olennaisimmat tai sopivimmat kysymykset.

Materiaalissa olevat kuvat ja sosiaaliset tarinat toimivat aihepiiriä koskevan keskustelun tukena. Väärinkäsitysten selvittämiseksi ja myötäilyn aiheuttaman mahdollisen virhetulkinnan välttämiseksi joidenkin kysymysten yhteydessä on myös aiheeseen liittymättömiä, neutraaleja vaihtoehtokuvia.

Materiaalin kysymykset toimivat ns. apukysymyksinä, joita voidaan käyttää tilannekohtaisesti sen verran, kun on tarpeen. Tärkeintä on pyrkiä luomaan avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa henkilö pystyy tuomaan ajatuksiaan ilmi. Ei haittaa, vaikka ei tietäisi tai osaisi, asioita voidaan yhdessä pohtia ja ihmetellä. Tällöin yleensä päästään myös hedelmällisimpään lopputulokseen.

 • Tarkoituksena ei ole tehdä tietämyksen tasoarviointia eikä laskea pisteitä, vaan suorittaa laadullista arviointia.
 • Tuen tarpeiden selvittämiseksi asiakkaan vastauksia, käydyn keskustelun olennaisimpia asioita ja ammattilaisen laadullisia havaintoja kirjataan muistiin pöytäkirjalomakkeelle.
 • Arviointimateriaalin avulla pyritään selvittämään jokaisen henkilön sen hetkisen elämäntilanteen mukaiset ajankohtaiset ja tarpeelliset seksuaalikasvatuksen tuen tarpeet ja toisaalta myös kiinnostuksen kohteet.
 • Tarpeen mukaisuutta tukee henkilön mahdollisuus vaikuttaa itse; on hyvä kysyä mistä hän haluaa lisää tietoa ja mikä häntä juuri nyt kiinnostaa. Tämän lisäksi ammattilainen arvioi, mistä aiheista henkilö tarvitsee tietoa ja hyötyy tällä hetkellä.

Materiaalin lähtökohtana on ”jokaiselle jotain”, ei ”kaikille kaikkea”.

Kaikkia osioita tai niiden sisällä olevia aihealueita ei tarvitse käydä jokaisen asiakkaan kanssa läpi, vaan tässä ammattilainen voi käyttää omaa harkintaa; mikä on juuri nyt tarpeellista.

Materiaalia voidaan käyttää soveltaen myös puhumattomien kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Tällöin voidaan keskittyä valmiiksi muotoiltuihin ns. suljettuihin ja kyllä/ei –kysymyksiin. Jokaisella kuvasivulla on vastaamista helpottavat kyllä/ei-peukalot. Näitä voivat hyödyntää vastauksissa myös ne henkilöt, joita ääneen vastaaminen saattaa aluksi jännittää.

 • Arviointi on tarkoitus tehdä yhteistyössä kehitysvammaisen henkilön kanssa, hänen omaa näkemystänsä ja mielenkiinnon kohteita kuunnellen, ja niitä arvostaen.
 • Asiakkaalle annetaan mahdollisuus arvioida omaa tuen tarvettaan ja kertoa lisätiedon tarpeestaan.
 • Arviointimateriaali on suunniteltu käytettäväksi rinnakkain, ei vastakkain istuen. Myös tämä asetelma tukee osaltaan tasavertaista keskustelua ja antaa mahdollisuuden yhdessä ihmettelyyn.
 • Jokainen sivu voidaan aloittaa esimerkiksi avoimella kysymyksellä, ”Mitä sinulle tulee näistä kuvista mieleen?”, jotta keskustelevan asiakkaan kanssa hänen ajatuksensa ja jopa mahdolliset väärinymmärryksensä nousisivat esiin.
 • Toistaminen ja toisaalta myös asian esittäminen useammalla eri tavalla ovat olennaisia asioita kehitysvammaisen henkilön oppimisessa. Tämän vuoksi arviointimateriaalien eri osioiden sisällä on osittain päällekkäisiä aihealueita ja aihealueiden sisällä samaa asiaa on voitu kysyä usealla eri tavalla.

Vinkkejä:

 • Yhdellä sivulla saattaa olla kuvia useampaan kysymykseen liittyen. Hahmottamisen helpottamiseksi ja tarkkaavuuden keskittämiseksi voit peittää tarvittaessa sivulla olevia ylimääräisiä kuvia.
 • Erityisesti puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja käyttävien kohdalla voidaan hyödyntää keskustelun tukipeukaloita (joo/ei). Joskus myös kuvasta näyttäminen voi olla helpompaa kuin sanoilla kertominen, vaikka puhe olisikin ensisijainen käytössä oleva kommunikoinnin muoto. Tällöin kuvista voidaan keskustella muotoilemalla kysymyksiä kyllä/ei-kysymyksiksi.

Puheeksiottomateriaalit

Kun tuen ja ohjauksen tarve on selvillä, henkilön kanssa voidaan jatkaa aiheen käsittelyä puheeksiottomateriaalin avulla. Materiaalin avulla asioiden kertaaminen helpottuu. Puheeksiottomateriaali on suunniteltu keskustelun tueksi arkeen, jotta asiakas voisi kerrata ja keskustella hänelle ajankohtaisista ja tärkeistä seksuaaliterveyteen liittyviä asioista lähihenkilöiden kanssa.

Materiaali sisältää puheeksiottamisen kortteja eri seksuaaliterveyskasvatuksen aihealueista. Näitä aihealueita ovat keho ja kehitys, puhtaus, turvataidot, ihmissuhteet ja seksi.

Lataa arviointimateriaalit tietokoneellesi pdf-tiedostoina (materiaalit kannattaa tulostaa):

Materiaalia voivat hyödyntää kaikki kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimivat ja heidän arjessaan läsnä olevat henkilöt. Sitä voivat käyttää mm. vanhemmat, perheenjäsenet, ohjaajat, hoitajat, opettajat ja avustajat, kun he haluavat tukea seksuaaliterveyttä koskevaan keskusteluun kehitysvammaisen henkilön kanssa.

Puheeksiottomateriaali voidaan antaa henkilölle mukaan kotiin. Näin aihetta koskeva keskustelu, ohjaus ja kertaaminen voivat tulla luontevammaksi osaksi hänen arkeaan.

 • Myös seksuaalineuvontaa ja seksuaalikasvatusta tekevät ammattilaiset voivat hyödyntää puheeksiottomateriaalia työssään.

Puheeksiottamisen materiaali on suunniteltu erityisesti niiden kehitysvammaisten henkilöiden tarpeita ajatellen, joilla on eniten haasteita oppimisen, ymmärtämisen ja kommunikaation alueilla. Tämän vuoksi materiaali pohjautuu pitkälti selkokuviin ja sosiaalisiin tarinoihin, ja käytetty kieli on pyritty yksinkertaistamaan mahdollisimman selkeäksi.

Materiaali koostuu yksittäisistä puheeksi ottamisen korteista, joista voidaan valita kullekin henkilölle tarpeellisia ja elämäntilanteessa ajankohtaisia aihealueita. Korteissa on eri seksuaalikasvatuksen aihealueita käsittelevien selkokuvien ja sosiaalisten tarinoiden lisäksi haluttu antaa lähihenkilöille malli keskustelusta tärkeää tietää -osiossa. Tämän mallin mukaan on helpompi löytää omaan suuhun sopivia sanoja vaikeaksi koetuista aiheista. Lisäksi kortteihin on laadittu joitakin keskustelua mahdollisesti helpottavia tai eteenpäin vieviä apukysymyksiä.

Materiaalin tavoitteena on tukea jokaisen oikeutta saada tietoa ja tukea seksuaaliterveydestä ymmärrettävällä tavalla. Materiaalissa korostuu seksuaalikasvatuksen yksilöllistäminen jokaisen tarpeita vastaavaksi sekä selkokielisyys. Materiaalista on tarkoitus poimia kullekin kehitysvammaiselle henkilölle ajankohtaisia, elämäntilanteeseen sopivia ja tärkeitä kortteja keskustelun tueksi. Kaikki aihealueet eivät ole tarpeellisia kaikille henkilöille.

Kortit sisältävät toimintaohjeita, sosiaalisia tarinoita ja keskustelua tukevia kuvia. Kortteihin on myös suunniteltu keskustelun avuksi ja kertaamisen helpottamiseksi tukikysymyksiä ja muistin tueksi jokaiseen aiheeseen liittyviä tärkeitä asioita, joita voidaan nostaa keskustelussa esiin.

Jokaisessa kortissa on myös tukikuvina kyllä/ei-peukalot. Kyllä/ei-peukalo-tukikuvat ovat osoittautuneet myös monelle puheella kommunikoivalle henkilölle avuksi silloin, kun keskustelun aihe on jännittävä ja ääneen puhuminen aluksi sen vuoksi vaikeaa. Myös puhumattomien henkilöiden kanssa voidaan keskustelua käydä helpommin näiden kuvavaihtoehtojen avulla muodostamalla kortin aihepiiristä ja kuvista kyllä/ei-kysymyksiä.

Lisätietoa 

Sivun lähdeaineistona on käytetty Selkeästi seksistä – turvallinen polku seksuaalisuuteen -hankkeen materiaaleja. Rinnekoti, 2016–2017. Rahoittaja: THL.

Lisää aiheesta: