Väitöskirjat ja lisensiaatintyöt

Julkaisut on ryhmitelty karkeasti aiheen perusteella ja järjestetty julkaisuvuoden mukaan.

Jos haluat lisätä sivulle väitöskirjan tai lisensiaatintyön, ota yhteyttä: verneri(ät)kvl.fi

Äitiys, raskaus ja vammaisuus

Fagerlund, Åse: Fetal alcohol spectrum disorders in Finnish children and adolescents: Diagnosis, cognition, behavior, adaptation and brain metabolic alterations. Turku: Åbo Akademi, 2013.

Leppo, Anna: Precarious Pregnancies: Alcohol, drugs and the regulation of risks. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2012.

Mälkiä, Tiina: Moraalia vai lääketiedettä? Kuinka sikiödiagnostiikasta ja selektiivisestä abortista puhutaan perinnöllisyysneuvonnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2008.

Heikura, Ulla: Intellectual disability in the Northern Finland Birth Cohort 1986. Oulu: Oulun yliopisto, 2008.

Kivijärvi, Sanna: Towards equity in music education through reviewing policy and teacher autonomy. Studia Musica 88. Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, 2021

Koponen, Anne: Sikiöaikana päihteille altistuneiden lasten kasvuympäristö ja kehitys. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö Kotu, 2006.

Tonttila, Tuula: Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja kasvatuskumppanuuden merkitys. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Luoma, Ilona: From pregnancy to middle childhood: what predicts a child's socio-emotional well-being? Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Maijala, Hanna: Poikkeavaa lasta odottavan perheen ja hoitavan henkilön välinen vuorovaikutus – Substantiivinen teoria lapsen poikkeavuuden herättämissä kysymyksissä vahvistumisesta ja kuormittumisesta. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Jallinoja, Piia: Genetics, negotiated ethics and the ambiguities of moral choices. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2002.

Vehmas, Simo: Deviance, difference and human variety: the moral significance of disability in modern bioethics. Turku: Turun yliopisto, 2002.

Louhiala, Pekka: Preventing intellectual disability: ethical issues. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001.

Pajulo, Marjaterttu: Early motherhood at risk: mothers with substance dependency. Turku: Turun yliopisto, 2001.

Santalahti, Päivi: Prenatal screening in Finland: availability and women's decision-making and experiences. Turku: Turun yliopisto, 1998.

Vammaisuus

Leppälä, Heli: Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi, vajaamielisiksi tai kehitysvammaisiksi määriteltyjen kansalaisasema suomalaisessa vammaispolitiikassa 1940-luvun taitteesta vuoteen 1987. Turku: Turun yliopisto, 2014.

Kivistö, Mari: Kolme ja yksi kuvaa osallisuuteen - Monimenetelmällinen tutkimus vaikeavammaisten ihmisten osallisuudesta toimintana, kokemuksena ja kielenkäyttönä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2014.

Saari, Aija: Inkluusion nosteet ja esteet liikuntakulttuurissa. Tavoitteena kaikille avoin liikunnallinen iltapäivätoiminta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011.

From, Kristine: "Että sais olla lapsena toisten lasten joukossa": substantiivinen teoria erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisesta osallistumisesta toimintaympäristöissään. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2010.

Lindqvist, Ann-Marie: Delaktighet för personer med utvecklingsstörning i en forsknings- och omsorgskontext granskat ur ett medborgarperspektiv. FSKC Rapporter 5/2008.

Ahponen, Helena: Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen: yksilöllinen ja erilainen elämänkulku. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2008.

Luukkainen, Minna: Viitotut elämät: kuurojen nuorten aikuisten kokemuksia viittomakielisestä elämästä Suomessa. Helsinki: Kuurojen Palvelusäätiö, 2008.

Reinikainen, Marjo-Riitta: Vammaisuuden sukupuolittuneet ja sortavat diskurssit: Yhteiskunnallis-diskursiivinen näkökulma vammaisuuteen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2007.

Rudanko, Sirkka-Liisa: Visual impairment in Finnish children: prevalence, causes and morbidity of full-term and preterm children with visual impairment born from 1972 through 1989. Helsinki: University of Helsinki, Department of ophthalmology, 2007.

Aaltonen, Pirjo: Vammako ongelmana vai ympäristö – Tutkimus vammaisuuden ilmentymisestä ja vammaisen henkilön ihmiskuvasta sanomalehdissä 2003–2004. Turku: Turun yliopisto, 2006.

Kulmala, Anna: Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta. Tampere: Tampere University Press, 2006.

Pirilä, Silja: Children with functional motor limitations. A three-level approach. Tampere: Tampereen yliopisto, 2006.

Vehkakoski, Tanja: Leimattu lapsuus? Vammaisuuden rakentuminen ammatti-ihmisten puheessa ja teksteissä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006.

Katsui, Hisayo: Towards equality: Creation of the disability movement in Central Asia. Helsinki: Helsinki University, Department of Social Policy and Institute of Developmental Studies, 2005.

Kaukola, Tuula: Perinatal brain damage in very preterm infants: prenatal inflammation and neurologic outcome in children born term and preterm. Oulu: Oulun yliopisto, lastentautien klinikka, 2005.

Folkestad, Helge: Institusjonalisert hverdagsliv: en studie av samhandling mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med utviklingshemming. Bergen: Högskolen i Bergen, 2004.

Nieminen-von Wendt, Taina: On the origins and diagnosis of asperger syndrome: a clinical, neuroimaging and genetic study. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Hänninen, Kaija: Kohtaamisen kokemuksia epävarmuuden näyttämöllä – kokemuksellinen ensitieto vammaisen lapsen syntyessä. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Riddersporre, Bim: Att möta det oväntade: tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom. Lund: Lunds universitet, 2003.

Ylikangas, Päivi: The Clinical Use of Glycosylasparaginase and L-asparaginase assays. (Glykosyyliasparaginaasi- ja L-asparaginaasimääritysten kliiniset käyttöalueet). Turku: Turun yliopisto, 2003.

Ringsby Jansson, Bibbi: Vardagslivets arenor: om människor med utvecklingsstörning, deras vardag och sociala liv. Göteborg: Göteborgs universitet, 2002.

Matikka, Leena: Service-oriented Assessment of Quality of Life of Adults with Intellectual Disabilities (Kehitysvammaisten elämänlaadun arviointi palvelujen laadun kontekstissa). Tampere: Tampereen yliopisto, 2001.

Patja, Kristiina: Life expectancy and mortality in intellectual disability. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001.

Dolisso, Daniel D.: Attitudes toward disability and role of community based rehabilitation programs in Ethiopia. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000.

Engwall, Kristina: Asociala och imbecilla: kvinnorna på Västra Mark 1931–1967. Örebro: Örebro Universitet, 2000.

Teittinen, Antti: Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksenä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Tideman, Magnus: Normalisering och kategorisering: om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Lund, 2000.

Arvio, Pekka: Aspartylglucosaminuria (AGU): Oral health, orofacial features, and general growth. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1999.

Ranta, Susanna: Positional cloning of the progressive epilepsy with mental retardation gene (CLN8). Helsinki: Helsingin yliopisto, 1999.

Kuntoutus

Sipari, Salla: Kuntouttava arki lapsen tueksi. Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008.

Savikko, Niina: Loneliness of Older People and Elements of an Intervention for its Alleviation. Turku: Turun yliopisto, 2008.

Murto, Pentti (toim. Joel Kivirauma ja Pauli Siljander): Uskallanko puhua? Kasvatuksellisella kuntoutuksella itsenäiseen toimintaan. Oulu: Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, 2008.

Kanold, Agneta: Vårdens ordningar: Tvångsvård av normöverträdare med bristande begåvning. Stockholm: Stockholms universitet, 2004.

Kontu, Elina: Mielen ja musiikin ikkunat autismiin. Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde: tapaustutkimuksia. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Veijola, Arja: Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön – lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla. Oulu: Oulun yliopisto, 2004.

Heiskanen, Tuija: Neuropsykologiset erityispiirteet 6–9-vuotiailla Catch-lapsilla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Saarimäki, Tuula: Kehitysvammaisten aikuisten tietoisuus sisäisestä puheesta ja sen yhteydet kognitiiviseen kehittyneisyyteen, kulttuurin perustaitoihin ja toiminnanohjaukseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Numminen, Heli: Working Memory in Adults with Intellectual Disability. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Poskiparta, Elisa: Remediation of reading difficulties in grades 1 and 2: are cognitive deficits only part of the story? Turku: Turun yliopisto, 2002.

Somerkivi, Pirjo: Olen verkon silmässä kala: vammaisuus, kuntoutuminen ja selviytyminen tuen verkostoissa. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2000.

Valkonen, Kirsi: PREP-ohjelma lukemisvalmiuksien ja toiminnanohjauksen kuntoutuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Raitasuo, Seija: Psychiatric inpatient care for the mentally retarded: a prospective study in the specialist unit in the special welfare district of southwest Finland. Turku: Turun yliopisto, 1998.

Päivähoito

Viitala, Riitta: Jotenkin häiriöks. Etnografinen tutkimus sosioemotionaalista erityistä tukea saavista lapsista päiväkotiryhmässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2014.

Korkalainen, Paula: Riittämättömyyden tunteesta osaamisen oivallukseen. Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen varhaiserityiskasvatuksen toimintaympäristöissä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Heinämäki, Liisa: Erityisesti päivähoidossa: kunnallisten toimijoiden ja päättäjien näkemykset erityispäivähoidon funktiosta palvelujärjestelmässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Pihlaja, Päivi: Varhaiserityiskasvatus suomalaisessa päivähoidossa: erityisen tuen tarpeet sosiaali-emotionaalisella ja kielellisen kehityksen alueilla. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 2003.

Tauriainen, Leena: Kohti yhteistä laatua: henkilökunnan, vanhempien ja lasten laatukäsitykset päiväkodin integroidussa erityisryhmässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Opetus, koulutus

Hermanoff, Anneli: "Mukava mennä iloisella mielellä” – Narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2016.

Niemi, Anna-Maija: Erityisiä koulutuspolkuja? – Tutkimus erityisopetuksen käytännöistä peruskoulun jälkeen. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 264. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2015.

Mietola, Reetta: Hankala erityisyys: Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2014.

Rytivaara, Anna: Towards inclusion – Teacher learning in co-teaching (Inkluusiota kohti – luokanopettajien ammatillinen oppiminen yhteisopetuksessa). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012.

Saarinen, Minna: Sosiaalisen elämän kehykset. Kampus-ohjelman opiskelijoiden sosiaalinen asema tuetussa aikuisopiskelussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012.

Hautala, Päivi-Maria: Lupa tulla näkyväksi. Kuvataideterapeuttinen toiminta kouluissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008.

Miettinen, Kaija: Opetussuunnitelmat ja erityisopetus ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa: asiakirja- ja kyselytutkimus opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta ammatillisesta erityisopetuksesta. Tampere: Tampere University Press, 2008.

Laaksonen, Annele: Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa. Turku: Turun yliopisto, 2007.

Alijoki, Alisa: Erityistä tukea tarvitsevien lasten polut esiopetuksesta alkuopetukseen – tukitoimet ja suoriutuminen. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Blomberg, Barbro: Inklusion en illusion? Om delaktighet i samhället för vuxna personer med utvecklingsstörning. Umeå: Umeå universitet, 2006.

Hirvonen, Maija: Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin: ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006.

Raudasoja, Anu: Mitä autismin kirjon opiskelijat oppivat valmentavassa koulutuksessa? Opetussuunnitelman toteutuminen ja opiskelijoiden suoriutumistasot valmentavan koulutuksen kehittämisen lähtökohtina. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Vainionpää, Jorma: Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opetuksessa. Tampere: Tampere University Press, 2006.

Kettunen, Helka: Ohjattuna oppimaan: harjaantumisluokan oppilaiden orastavan kirjoitustaidon tukeminen kognitiivisia toimintoja kehittämällä. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2005.

Kovanen, Päivi: Oppiminen ja asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa. Varhaisen oppimaan ohjaamisen suunnitelma erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Aro, Mikko: Learning to read: the effect of orthography. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Hulkko-Haavisto, Terhikki: Erityisluokalta eteenpäin. Erityisluokalla opiskelevien erilaisia oppimääriä suorittavien yhdeksäsluokkalaisten tulevaisuudenkuvat. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Raudasoja, Anu: Autismin kirjon opiskelijoiden työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen seuranta ja vaikuttavuus. Helsinki: Keskuspuiston ammattiopisto, 2004.

Veermans, Marjaana: Indvidual differences in computer-supported inquiry learning: motivational analyses. Turku: University of Turku, 2004.

Heimo, Helena: "Kaikki on enemmän kuin joka toinen": oppimisvaikeudet ja suhdekäsitteet esiopetuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Holopainen, Esko: Kuullun ja luetun tekstin ymmärtämisstrategiat ja -vaikeudet peruskoulun kolmannella ja yhdeksännellä luokalla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Kurhila, Jaakko: Considering individual differences in computer-supported special and elementary education. Helsinki: University of Helsinki, 2003.

Närhi, Vesa: The Use of Clinical Neuropsychological Data in Learning Disability Research (Asiakastyön yhteydessä kerätyn neuropsykologisen aineiston käyttö oppimisvaikeustutkimuksessa). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Valanne, Eija: "Meidän lapsi on arvokas": henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) kunnallisessa erityiskoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Jossfolk, Karl-Gustav: Bildning för alla: en pedagogikhistorisk studie kring abnormaskolornas tillkomst i Finland och deras pionjärer som medaktörer i bildningsprocessen 1846–1892. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001.

Tuomi, Margaret T.: Human dignity in the learning environment: testing a sociological paradigm for a diversity-positive milieu with school starters. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001.

Huhtanen, Kristiina: "Maattomat kuninkaat": osa-aikainen erityisopetus oppivelvollisuuskoulun vuosiluokilla 1–6. Tampere: Tampereen yliopisto, 2000.

Kuorelahti, Matti: Sopeutumattomien luokkamuotoisen erityisopetuksen tuloksellisuus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Kuula, Ritva: Syrjäytymisvaarassa oleva nuori koulun paineessa: koulun ja nuorten syrjäytyminen. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000.

Mänty, Tarja: Ammatillisista erityisoppilaitoksista elämään. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Asuminen, hoito

Lundström, Mats: Våld – utmaning och utmattning: vårdares utsatthet och upplevelser i samband med våld i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning. Umeå: Umeå Universitet, 2006.

Kuparinen, Riitta: Ei meidän naapuriin. Tapaustutkimus asukasyhteisön suhtautumisesta kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto, 2005.

Dychawy-Rosner, Irena: Daily activities among persons with developmental disabilities: assessment, staff experiences, and caring dynamics. Lund: Lund University, 2003.

Olin, Elisabeth: Uppbrott och förändring: när ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån. Göteborg: Göteborgs universitet, 2003.

Kontio, Marja-Liisa: Laitoksessa asuvan kehitysvammaisen vanhuksen haastava käyttäytyminen ja hoitajan käyttämiä vaikutuskeinoja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Työ, työllistyminen

Äikäs, Aino: Toiselta asteelta eteenpäin. Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 2012.

Misukka, Erja: Työn merkitys kehitysvammaiselle: "– en ruppee kuule ilimasta hommoo kuule tekemään". Kuopio: Kuopion yliopisto, 2009.

Ala-Kauhaluoma, Mika Kristian: Toimeenpanon ratkaisuja ja arvioinnin haasteita. Tutkimus uusista työllistymisen tukemisen tavoista. Turku: Turun yliopisto, 2007.

Heikkilä, Kirsi: Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena. Tampere: Tampereen yliopisto, 2006.

Pelkonen, Maija: Vähän kerrallaan niin pääset pitkälle: tutkimus kehitysvammaisten työkeskusten tuetun työllistymisen verkostoitumisesta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003.

Pirttimaa, Raija: Tuettu työllistyminen. Käsitteen analyysi ja alkuvaiheen kehittymisen kuvaus Suomessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Palvelut

Hyppönen, Hannele: Tekniikka kehittyy, kehittyvätkö palvelut? Tapaustutkimus kotipalvelujen kehittymisestä teknologiahankkeesta. Helsinki: Stakes, 2004.

Kantojärvi, Aila: Ikäperhe-projekti perhetyöntekijöiden kuvaamana. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Ladonlahti, Tarja: Haasteita palvelujärjestelmälle. Kehitysvammaiseksi luokiteltu henkilö psykiatrisessa sairaalassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Nouko-Juvonen, Susanna: Kehitysvammapalvelut ja muutoksen vuosikymmen. Turku: Turun yliopisto, 2000.

Haverinen, Riitta: Palvelusitoumukset ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmän käänne. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1999.

Työntekijöiden jaksaminen

Länsisalmi, Hannakaisa: Innovation in organisations: the role of communication, expertise and occupational stress. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 2004.

Suonsivu, Kaija: Kun mikään ei riitä – Hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemukset ja niiden yhteydet työyhteisötekijöihin. Tampere: Tampereen yliopisto, 2003.

Työtapojen kehittäminen

Koski, Arja: Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä – Uutta moniammatillista työyhteisöä rakentamassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2007.

Koskentausta, Terhi: Psychiatric disturbances in children with intellectual disability – Prevalence, risk factors and assessment. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Niemelä, Anna-Liisa: Kiire ja työn muutos. Tapaustutkimus kotipalvelutyöstä. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Mönkkönen, Kaarina: Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena: vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2002.

Mattus, Marjo-Riitta: Valtaistava ja yhteistyötä avaava haastattelumenetelmä perhelähtöisessä interventiossa. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001.

Hänninen, Vilma: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999.

Siitonen, Juha: Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Oulu: Oulun yliopisto, 1999.

Saarenheimo, Mirja: Jos etsit kadonnutta aikaa: vanhuus ja oman elämän muisteleminen. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997.

Muut

Kylliäinen, Anneli: Face and gaze processing in children with autism. Tampere: Tampereen yliopisto, 2007.

Rauhala, Marjo: Ethics and assistive technology design for vulnerable users: a case study. Helsinki: Stakes, 2007.

Vellonen, Virpi: Juuttunutta vai jaettua: tapaustutkimus neljän autistisesti käyttäytyvän lapsen toiminnasta yksilöohjaustilanteessa. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2007.

Miettinen, Sonja: Eron aika: Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Sihvonen, Maarit: Neuvottelujen kautta toimeenpanoon: sopimusohjauksen implementaatio erikoissairaanhoidossa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2006.

Raike, Antti: Löytäjät: elokuvantajua rakentamassa [yhteisöllinen www-palvelun tuotanto]. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2005.

Sauer, Lennart: Teater och utvecklingsstörning: en studie av Ållateatern. Umeå: Umeå universitet, 2004.

Löfgren-Mårtenson, Lotta: "Får jag lov?" Om sexualitet och kärlek i den nya generation unga med utvecklingsstörning. Götegorg: Göteborgs universitet, 2003.

Aaltonen, Tarja: Sanatonko tarinaton? Afaatikon intersubjektiivinen maailma ja kertoen rakentuva identiteetti. Helsinki: Miina Sillanpään Säätiö, 2002.

Helne, Tuula: Syrjäytymisen yhteiskunta. Helsinki: Stakes, 2002.

Jakkula, Kaisa: Esineiden antaminen: kehityksen peili ja kieltä ennakoiva sosiaalinen merkki 9–34 kuukauden iässä. Oulu: Oulun yliopisto, 2002.

Silvén, Maarit: "Something from almost nothing": early interaction and language acquisition in Finnish children: cascading effects from first words to reading. Turku: Turun yliopisto, 2002.

Komonen, Katja: Koulutusyhteiskunnan marginaalissa? Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden nuorten yhteiskunnallinen osallisuus. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2001.

Viittala, Kaisu: "Kyllä se tommosellaki lapsella on kovempi urakka". Sikiöaikana alkoholille altistuneiden huostaanotettujen lasten elämäntilanne, riskiprosessit ja suojaavat prosessit. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001.

Areschoug, Judith: Det sinnesslöa barnet: undervisning, tvång och medborgarskap 1925–1954. Linköping: Linköpings universitet, 2000.

Kochung, Edwards J.: Support based screening procedure for preschool in Kenya. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000.

Rintanen, Hannu: Terveys ja koulutuksellinen syrjäytyminen nuoren miehen elämänkulussa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2000.

Seppälä, Ullamaija: Lapsi, perhe ja epilepsia: elämää pitkäaikaissairauden kanssa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1998.

Lisätietoa 
  • Finna - museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot
  • Melinda - yliopistokirjastojen yhteistietokanta