Väitöskirjat ja lisensiaatintyöt

Joissakin julkaisutiedoissa on linkki opinnäytteen sähköiseen versioon tai tiivistelmään. Loput töistä voi lukea kyseessä olevan yliopiston kirjastossa.

Julkaisut on ryhmitelty karkeasti aiheen perusteella ja järjestetty julkaisuvuoden mukaan.

Luettelo ei ole kattava. Jos tiedät jonkin sivuiltamme puuttuvan opinnäytteen, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen verneri(at)kvl.fi

Äitiys, raskaus ja vammaisuus

Fagerlund, Åse: Fetal alcohol spectrum disorders in Finnish children and adolescents: Diagnosis, cognition, behavior, adaptation and brain metabolic alterations. Turku: Åbo Akademi, 2013.

Leppo, Anna: Precarious Pregnancies: Alcohol, drugs and the regulation of risks. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2012.

Mälkiä, Tiina: Moraalia vai lääketiedettä? Kuinka sikiödiagnostiikasta ja selektiivisestä abortista puhutaan perinnöllisyysneuvonnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2008.

Heikura, Ulla: Intellectual disability in the Northern Finland Birth Cohort 1986. Oulu: Oulun yliopisto, 2008.

Koponen, Anne: Sikiöaikana päihteille altistuneiden lasten kasvuympäristö ja kehitys. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö Kotu, 2006. Tilattavissa kirjana Opike-kaupasta

Tonttila, Tuula: Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja kasvatuskumppanuuden merkitys. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Luoma, Ilona: From pregnancy to middle childhood: what predicts a child's socio-emotional well-being. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Maijala, Hanna: Poikkeavaa lasta odottavan perheen ja hoitavan henkilön välinen vuorovaikutus – Substantiivinen teoria lapsen poikkeavuuden herättämissä kysymyksissä vahvistumisesta ja kuormittumisesta. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Jallinoja, Piia: Genetics, negotiated ethics and the ambiguities of moral choices. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2002.

Vehmas, Simo: Deviance, difference and human variety: the moral significance of disability in modern bioethics. Turku: Turun yliopisto, 2002.

Louhiala, Pekka: Preventing intellectual disability: ethical issues. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001.

Pajulo, Marjaterttu: Early motherhood at risk: mothers with substance dependency. Turku: Turun yliopisto, 2001.

Santalahti, Päivi: Prenatal screening in Finland: availability and women's decision-making and experiences. Turku: Turun yliopisto, 1998.

Vammaisuus

Leppälä, Heli: Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi, vajaamielisiksi tai kehitysvammaisiksi määriteltyjen kansalaisasema suomalaisessa vammaispolitiikassa 1940-luvun taitteesta vuoteen 1987. Turku: Turun yliopisto, 2014.

Kivistö, Mari: Kolme ja yksi kuvaa osallisuuteen - Monimenetelmällinen tutkimus vaikeavammaisten ihmisten osallisuudesta toimintana, kokemuksena ja kielenkäyttönä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2014.

Saari, Aija: Inkluusion nosteet ja esteet liikuntakulttuurissa. Tavoitteena kaikille avoin liikunnallinen iltapäivätoiminta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011.

From, Kristine: "Että sais olla lapsena toisten lasten joukossa": substantiivinen teoria erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisesta osallistumisesta toimintaympäristöissään. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2010.

Lindqvist, Ann-Marie: Delaktighet för personer med utvecklingsstörning i en forsknings- och omsorgskontext granskat ur ett medborgarperspektiv. FSKC Rapporter 5/2008.

Ahponen, Helena: Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen: yksilöllinen ja erilainen elämänkulku. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2008.

Luukkainen, Minna: Viitotut elämät: kuurojen nuorten aikuisten kokemuksia viittomakielisestä elämästä Suomessa. Helsinki: Kuurojen Palvelusäätiö, 2008.

Reinikainen, Marjo-Riitta: Vammaisuuden sukupuolittuneet ja sortavat diskurssit: Yhteiskunnallis-diskursiivinen näkökulma vammaisuuteen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2007.

Rudanko, Sirkka-Liisa: Visual impairment in Finnish children: prevalence, causes and morbidity of full-term and preterm children with visual impairment born from 1972 through 1989. Helsinki: University of Helsinki, Department of ophthalmology, 2007.

Aaltonen, Pirjo: Vammako ongelmana vai ympäristö – Tutkimus vammaisuuden ilmentymisestä ja vammaisen henkilön ihmiskuvasta sanomalehdissä 2003–2004. Turku: Turun yliopisto, 2006.

Kulmala, Anna: Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta. Tampere: Tampere University Press, 2006.

Pirilä, Silja: Children with functional motor limitations. A three-level approach. Tampere: Tampereen yliopisto, 2006.

Vehkakoski, Tanja: Leimattu lapsuus? Vammaisuuden rakentuminen ammatti-ihmisten puheessa ja teksteissä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006.

Katsui, Hisayo: Towards equality: creation of the disability movement in Central Asia. Helsinki: Helsinki University, Department of Social Policy and Institute of Developmental Studies, 2005.

Kaukola, Tuula: Perinatal brain damage in very preterm infants: prenatal inflammation and neurologic outcome in children born term and preterm. Oulu: Oulun yliopisto, lastentautien klinikka, 2005.

Folkestad, Helge: Institusjonalisert hverdagsliv: en studie av samhandling mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med utviklingshemming. Bergen: Högskolen i Bergen, 2004.

Nieminen-von Wendt, Taina: On the origins and diagnosis of asperger syndrome: a clinical, neuroimaging and genetic study. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Hänninen, Kaija: Kohtaamisen kokemuksia epävarmuuden näyttämöllä – kokemuksellinen ensitieto vammaisen lapsen syntyessä. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Riddersporre, Bim: Att möta det oväntade: tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom. Lund: Lunds universitet, 2003.

Ylikangas, Päivi: The Clinical Use of Glycosylasparaginase and L-asparaginase assays. (Glykosyyliasparaginaasi- ja L-asparaginaasimääritysten kliiniset käyttöalueet). Turku: Turun yliopisto, 2003.

Ringsby Jansson, Bibbi: Vardagslivets arenor: om människor med utvecklingsstörning, deras vardag och sociala liv. Göteborg: Göteborgs universitet, 2002.

Matikka, Leena: Service-oriented Assessment of Quality of Life of Adults with Intellectual Disabilities (Kehitysvammaisten elämänlaadun arviointi palvelujen laadun kontekstissa). Tampere: Tampereen yliopisto, 2001.

Patja, Kristiina: Life expectancy and mortality in intellectual disability. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001.

Dolisso, Daniel D.: Attitudes toward disability and role of community based rehabilitation programs in Ethiopia. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000.

Engwall, Kristina: Asociala och imbecilla: kvinnorna på Västra Mark 1931–1967. Örebro: Örebro Universitet, 2000.

Teittinen, Antti: Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksenä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Tideman, Magnus: Normalisering och kategorisering: om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Lund, 2000.

Arvio, Pekka: Aspartylglucosaminuria (AGU): Oral health, orofacial features, and general growth. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1999.

Ranta, Susanna: Positional cloning of the progressive epilepsy with mental retardation gene (CLN8). Helsinki: Helsingin yliopisto, 1999.

Kuntoutus

Sipari, Salla: Kuntouttava arki lapsen tueksi. Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008.

Savikko, Niina: Loneliness of Older People and Elements of an Intervention for its Alleviation. Turku: Turun yliopisto, 2008.

Murto, Pentti (toim. Joel Kivirauma ja Pauli Siljander): Uskallanko puhua? Kasvatuksellisella kuntoutuksella itsenäiseen toimintaan. Oulu: Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, 2008.

Kanold, Agneta: Vårdens ordningar: tvångsvård av normöverträdare med bristande begåvning. Stockholm: Stockholms universitet, 2004.

Kontu, Elina: Mielen ja musiikin ikkunat autismiin. Mielen teoria ja kommunikaatiosuhde: tapaustutkimuksia. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004.

Veijola, Arja: Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön – lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla. Oulu: Oulun yliopisto, 2004.

Heiskanen, Tuija: Neuropsykologiset erityispiirteet 6–9-vuotiailla Catch-lapsilla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Saarimäki, Tuula: Kehitysvammaisten aikuisten tietoisuus sisäisestä puheesta ja sen yhteydet kognitiiviseen kehittyneisyyteen, kulttuurin perustaitoihin ja toiminnanohjaukseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Numminen, Heli: Working Memory in Adults with Intellectual Disability. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. Tilattavissa kirjana Opike-kaupasta

Poskiparta, Elisa: Remediation of reading difficulties in grades 1 and 2: are cognitive deficits only part of the story? Turku: Turun yliopisto, 2002.

Somerkivi, Pirjo: Olen verkon silmässä kala: vammaisuus, kuntoutuminen ja selviytyminen tuen verkostoissa. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2000. Lisätietoa

Valkonen, Kirsi: PREP-ohjelma lukemisvalmiuksien ja toiminnanohjauksen kuntoutuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Raitasuo, Seija: Psychiatric inpatient care for the mentally retarded: a prospective study in the specialist unit in the special welfare district of southwest Finland. Turku: Turun yliopisto, 1998.

Päivähoito

Viitala, Riitta: Jotenkin häiriöks. Etnografinen tutkimus sosioemotionaalista erityistä tukea saavista lapsista päiväkotiryhmässä (www.urn.fi). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2014.

Korkalainen, Paula: Riittämättömyyden tunteesta osaamisen oivallukseen. Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen varhaiserityiskasvatuksen toimintaympäristöissä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Heinämäki, Liisa: Erityisesti päivähoidossa: kunnallisten toimijoiden ja päättäjien näkemykset erityispäivähoidon funktiosta palvelujärjestelmässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Pihlaja, Päivi: Varhaiserityiskasvatus suomalaisessa päivähoidossa: erityisen tuen tarpeet sosiaali-emotionaalisella ja kielellisen kehityksen alueilla. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 2003.

Tauriainen, Leena: Kohti yhteistä laatua: henkilökunnan, vanhempien ja lasten laatukäsitykset päiväkodin integroidussa erityisryhmässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Opetus, koulutus

Hermanoff, Anneli: "Mukava mennä iloisella mielellä” – Narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2016.

Niemi, Anna-Maija: Erityisiä koulutuspolkuja? – Tutkimus erityisopetuksen käytännöistä peruskoulun jälkeen. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 264. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2015.

Mietola, Reetta: Hankala erityisyys: Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2014.

Rytivaara, Anna: Towards inclusion – Teacher learning in co-teaching (Inkluusiota kohti – luokanopettajien ammatillinen oppiminen yhteisopetuksessa). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012.

Saarinen, Minna: Sosiaalisen elämän kehykset. Kampus-ohjelman opiskelijoiden sosiaalinen asema tuetussa aikuisopiskelussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012.

Hautala, Päivi-Maria: Lupa tulla näkyväksi. Kuvataideterapeuttinen toiminta kouluissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008.

Miettinen, Kaija: Opetussuunnitelmat ja erityisopetus ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa: asiakirja- ja kyselytutkimus opetussuunnitelman perusteiden mukaisesta ammatillisesta erityisopetuksesta. Tampere: Tampere University Press, 2008.

Laaksonen, Annele: Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa. Turku: Turun yliopisto, 2007.

Alijoki, Alisa: Erityistä tukea tarvitsevien lasten polut esiopetuksesta alkuopetukseen – tukitoimet ja suoriutuminen. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Blomberg, Barbro: Inklusion en illusion? Om delaktighet i samhället för vuxna personer med utvecklingsstörning. Umeå: Umeå universitet, 2006.

Hirvonen, Maija: Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin: ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006.

Raudasoja, Anu: Mitä autismin kirjon opiskelijat oppivat valmentavassa koulutuksessa? Opetussuunnitelman toteutuminen ja opiskelijoiden suoriutumistasot valmentavan koulutuksen kehittämisen lähtökohtina. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Vainionpää, Jorma: Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opetuksessa. Tampere: Tampere University Press, 2006.

Kettunen, Helka: Ohjattuna oppimaan: harjaantumisluokan oppilaiden orastavan kirjoitustaidon tukeminen kognitiivisia toimintoja kehittämällä. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2005.

Kovanen, Päivi: Oppiminen ja asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa. Varhaisen oppimaan ohjaamisen suunnitelma erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Aro, Mikko: Learning to read: the effect of orthography. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Hulkko-Haavisto, Terhikki: Erityisluokalta eteenpäin. Erityisluokalla opiskelevien erilaisia oppimääriä suorittavien yhdeksäsluokkalaisten tulevaisuudenkuvat. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Raudasoja, Anu: Autismin kirjon opiskelijoiden työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen seuranta ja vaikuttavuus. Helsinki: Keskuspuiston ammattiopisto, 2004.

Veermans, Marjaana: Indvidual differences in computer-supported inquiry learning: motivational analyses. Turku: University of Turku, 2004.

Heimo, Helena: "Kaikki on enemmän kuin joka toinen": oppimisvaikeudet ja suhdekäsitteet esiopetuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Holopainen, Esko: Kuullun ja luetun tekstin ymmärtämisstrategiat ja -vaikeudet peruskoulun kolmannella ja yhdeksännellä luokalla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Kurhila, Jaakko: Considering individual differences in computer-supported special and elementary education. Helsinki: University of Helsinki, 2003.

Närhi, Vesa: The Use of Clinical Neuropsychological Data in Learning Disability Research (Asiakastyön yhteydessä kerätyn neuropsykologisen aineiston käyttö oppimisvaikeustutkimuksessa). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Valanne, Eija: "Meidän lapsi on arvokas": henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) kunnallisessa erityiskoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002.

Jossfolk, Karl-Gustav: Bildning för alla: en pedagogikhistorisk studie kring abnormaskolornas tillkomst i Finland och deras pionjärer som medaktörer i bildningsprocessen 1846–1892. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001.

Tuomi, Margaret T.: Human dignity in the learning environment: testing a sociological paradigm for a diversity-positive milieu with school starters. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001.

Huhtanen, Kristiina: "Maattomat kuninkaat": osa-aikainen erityisopetus oppivelvollisuuskoulun vuosiluokilla 1–6. Tampere: Tampereen yliopisto, 2000.

Kuorelahti, Matti: Sopeutumattomien luokkamuotoisen erityisopetuksen tuloksellisuus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Kuula, Ritva: Syrjäytymisvaarassa oleva nuori koulun paineessa: koulun ja nuorten syrjäytyminen. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000.

Mänty, Tarja: Ammatillisista erityisoppilaitoksista elämään. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Asuminen, hoito

Lundström, Mats: Våld – utmaning och utmattning: vårdares utsatthet och upplevelser i samband med våld i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning. Umeå: Umeå Universitet, 2006.

Kuparinen, Riitta: Ei meidän naapuriin. Tapaustutkimus asukasyhteisön suhtautumisesta kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto, 2005.

Dychawy-Rosner, Irena: Daily activities among persons with developmental disabilities: assessment, staff experiences, and caring dynamics. Lund: Lund University, 2003.

Olin, Elisabeth: Uppbrott och förändring: när ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån. Göteborg: Göteborgs universitet, 2003.

Kontio, Marja-Liisa: Laitoksessa asuvan kehitysvammaisen vanhuksen haastava käyttäytyminen ja hoitajan käyttämiä vaikutuskeinoja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Työ, työllistyminen

Äikäs, Aino: Toiselta asteelta eteenpäin. Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 2012.

Misukka, Erja: Työn merkitys kehitysvammaiselle: "– en ruppee kuule ilimasta hommoo kuule tekemään". Kuopio: Kuopion yliopisto, 2009.

Ala-Kauhaluoma, Mika Kristian: Toimeenpanon ratkaisuja ja arvioinnin haasteita. Tutkimus uusista työllistymisen tukemisen tavoista. Turku: Turun yliopisto, 2007.

Heikkilä, Kirsi: Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena. Tampere: Tampereen yliopisto, 2006.

Pelkonen, Maija: Vähän kerrallaan niin pääset pitkälle: tutkimus kehitysvammaisten työkeskusten tuetun työllistymisen verkostoitumisesta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003.

Pirttimaa, Raija: Tuettu työllistyminen. Käsitteen analyysi ja alkuvaiheen kehittymisen kuvaus Suomessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003.

Palvelut

Hyppönen, Hannele: Tekniikka kehittyy, kehittyvätkö palvelut? Tapaustutkimus kotipalvelujen kehittymisestä teknologiahankkeesta. Helsinki: Stakes, 2004.

Kantojärvi, Aila: Ikäperhe-projekti perhetyöntekijöiden kuvaamana. Tampere: Tampereen yliopisto, 2004.

Ladonlahti, Tarja: Haasteita palvelujärjestelmälle. Kehitysvammaiseksi luokiteltu henkilö psykiatrisessa sairaalassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004.

Nouko-Juvonen, Susanna: Kehitysvammapalvelut ja muutoksen vuosikymmen. Turku: Turun yliopisto, 2000.

Haverinen, Riitta: Palvelusitoumukset ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmän käänne. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1999.

Työntekijöiden jaksaminen

Länsisalmi, Hannakaisa: Innovation in organisations: the role of communication, expertise and occupational stress. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 2004.

Suonsivu, Kaija: Kun mikään ei riitä – Hoitotyöntekijöiden masennuksen kokemukset ja niiden yhteydet työyhteisötekijöihin. Tampere: Tampereen yliopisto, 2003.

Työtapojen kehittäminen

Koski, Arja: Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä – Uutta moniammatillista työyhteisöä rakentamassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2007.

Koskentausta, Terhi: Psychiatric disturbances in children with intellectual disability – Prevalence, risk factors and assessment. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Niemelä, Anna-Liisa: Kiire ja työn muutos. Tapaustutkimus kotipalvelutyöstä. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Mönkkönen, Kaarina: Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena: vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2002.

Mattus, Marjo-Riitta: Valtaistava ja yhteistyötä avaava haastattelumenetelmä perhelähtöisessä interventiossa. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001.

Hänninen, Vilma: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999.

Siitonen, Juha: Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Oulu: Oulun yliopisto, 1999.

Saarenheimo, Mirja: Jos etsit kadonnutta aikaa: vanhuus ja oman elämän muisteleminen. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997.

Muut

Kylliäinen, Anneli: Face and gaze processing in children with autism. Tampere: Tampereen yliopisto, 2007.

Rauhala, Marjo: Ethics and assistive technology design for vulnerable users: a case study. Helsinki: Stakes, 2007.

Vellonen, Virpi: Juuttunutta vai jaettua: tapaustutkimus neljän autistisesti käyttäytyvän lapsen toiminnasta yksilöohjaustilanteessa. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2007.

Miettinen, Sonja: Eron aika: tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006.

Sihvonen, Maarit: Neuvottelujen kautta toimeenpanoon: sopimusohjauksen implementaatio erikoissairaanhoidossa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2006.

Raike, Antti: Löytäjät: elokuvantajua rakentamassa [yhteisöllinen www-palvelun tuotanto]. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2005.

Sauer, Lennart: Teater och utvecklingsstörning: en studie av Ållateatern. Umeå: Umeå universitet, 2004.

Löfgren-Mårtenson, Lotta: "Får jag lov?" Om sexualitet och kärlek i den nya generation unga med utvecklingsstörning. Götegorg: Göteborgs universitet, 2003.

Aaltonen, Tarja: Sanatonko tarinaton? Afaatikon intersubjektiivinen maailma ja kertoen rakentuva identiteetti. Helsinki: Miina Sillanpään Säätiö, 2002.

Helne, Tuula: Syrjäytymisen yhteiskunta. Helsinki: Stakes, 2002.

Jakkula, Kaisa: Esineiden antaminen: kehityksen peili ja kieltä ennakoiva sosiaalinen merkki 9–34 kuukauden iässä. Oulu: Oulun yliopisto, 2002.

Silvén, Maarit: "Something from almost nothing": early interaction and language acquisition in Finnish children: cascading effects from first words to reading. Turku: Turun yliopisto, 2002.

Komonen, Katja: Koulutusyhteiskunnan marginaalissa? Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden nuorten yhteiskunnallinen osallisuus. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2001.

Viittala, Kaisu: "Kyllä se tommosellaki lapsella on kovempi urakka". Sikiöaikana alkoholille altistuneiden huostaanotettujen lasten elämäntilanne, riskiprosessit ja suojaavat prosessit. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001.

Areschoug, Judith: Det sinnesslöa barnet: undervisning, tvång och medborgarskap 1925–1954. Linköping: Linköpings universitet, 2000.

Kochung, Edwards J.: Support based screening procedure for preschool in Kenya. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000.

Rintanen, Hannu: Terveys ja koulutuksellinen syrjäytyminen nuoren miehen elämänkulussa. Tampere: Tampereen yliopisto, 2000.

Seppälä, Ullamaija: Lapsi, perhe ja epilepsia: elämää pitkäaikaissairauden kanssa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1998.

Puhevammaisuus, kommunikointi ja selkokieli

Papunetin (www.papunet.net) sivuilla on tietoa opinnäytteistä, jotka liittyvät puhevammaisuuteen, puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin sekä selkokieleen.

Lisätietoa