Autismin kirjon ihmiset

Tutkimus autismin kirjon ihmisen ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta on alkanut selvästi myöhemmin kuin muiden vammaisten ihmisten. Varhaisimmissa tutkimuksissa autistiset ihmiset koettiin täysin aseksuaalisiksi. Toisaalta näkyvää itsetyydytystä pidettiin suurimpana ongelma. Tyypillistä oli ajatella, ettei autismin kirjon ihmisillä voi koskaan olla seksuaalisuhdetta toisen ihmisen kanssa.

Autismin kirjon ihmisten seksuaalisuudesta laajempi keskustelu alkoi vasta 1980-luvulla. Usein se nähtiin ensisijaisesti ongelmana ja siitä kerätty tietoa saatiin vain lähityöntekijöitä ja vanhemmilta. Seuraavina kahtena vuosikymmenenä tutkimus on ollut arvoneutraalimpaa ja myös autismin kirjon ihmisiä on itseään kuultu.

Tutkimusten mukaan ryhmäkodeissa ja laitoksissa suurimmaksi ongelmaksi koettiin julkinen itsetyydytys. Tämä tulkittiin muun muassa autististen ihmisten kyvyttömyydeksi ottaa huomioon toisten ihmisten tunteita.

Tutkimustiedon tulkitseminen onkin ollut erityisen haastavaa tässä ryhmässä, koska autismi on laaja käsite, joka ei ole geneettisesti tai neurologisesti yhtenäinen ryhmä.

Ympäristö myös vaikuttaa siihen, millaiseksi seksuaalinen ilmaisu muotoutuu. Tämä saattoi näkyä hoitavien tai ohjaajien henkilöiden asenteissa tuomitsevana käytöksenä. Esimerkiksi henkilöä ei ohjattu tyydyttämään itseään sopivaan paikkaan.

Seksuaalisuuden tutkiminen on ollut hyvin haastavaa, koska tutkijalla ja autistisella ihmisellä ei ole ollut yhteistä sanastoa ja käsitteitä. Vastaukset kysymyksiin ovat voineet olla stereotyyppisiä, toistavia tai pakkomielteisiä. Ja kuten yleensäkin seksuaalisuudesta keskustelu esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisten kanssa, lähi-ihmisissä voi herätä pelkoja mahdollisesta rohkaisusta riskialttiiseen käytökseen.

Haasteet ja niiden ratkaisuja havaintoja seksuaalisuuden erityispiirteistä 2000-luvulla

Tutkimuksen rinnalla on olemassa autismin kirjon ihmisten itsensä tuottamaa tietoa. Vaikka kyseessä olevilla ihmisillä ei ole kehitysvamma, voi aineisto antaa tietoa myös syvemmin autististen ihmisten kohtaamista haasteista. Heta Pukki, joka on vetänyt erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä työpajoja, on pyrkinyt määrittelemään kolme yleisintä ongelmaa, joihin autismin kirjon ihmiset törmäävät: Näiden lisäksi on joitakin toistuvia teemoja, joita ihmiset kokevat ongelmallisiksi:

  • partnerin löytämisen vaikeus ja toisen ihmisen negatiivinen reagoiminen
  • tavanomainen kosketus ja romanttiset ilmaukset eivät tunnu hyviltä
  • muut ihmiset eivät hyväksy epätavallista suuntautumista tai taipumuksia.

1. Partnerin löytämisen vaikeus

Partnerin löytämisen vaikeus liittyy ensisijaisesti vuorovaikutustaitojen puutteisiin. Autismin kirjon aikuisten yksi keskeisimmistä haasteista on oppia ilmaisemaan itseään toiselle henkilölle niin, että hänen viestinsä tulee kuulluksi. On tavallista, että esimerkiksi autismin kirjon ihmisen käyttämät äänet, ilmeet, asennot ja liikkeet aiheuttavat vääriä tulkintoja. Tämän vuorovaikutuksen ongelman takia hän saattaa ajautua hyljeksityksi, vaikka alkuperäinen tarkoitus oli ottaa kontaktia toiseen.

Paras apu tällaisessa tilanteessa olisi edes yhden luotetun ystävän löytäminen, jonka kanssa voisi harjoitella turvallisesti sosiaalisia taitoja.

Toinen keskeinen haaste liittyy toisen henkilön seurustelualoitteen tulkitsemiseen.  Autismin kirjon ihmiset tarvitsevat paljon harjoitusta siitä, miten oppia lukemaan viestejä. Näissä apuna voivat olla toiset ihmiset tai sosiaaliset tarinat.

Sosiaaliset tarinat ovat sarjakuvamuotoon piirrettyjä tilanteita.

2. Kosketus ja romanttiset ilmaukset

Autismin kirjon ihmisille on hyvin tyypillistä epätyypilliset mieltymykset. Mieltymykset kosketuksen laadun suhteen vaihtelevat henkilöiden välillä ja yksittäisillä henkilöillä kausittain. Yksi pitää äärimmäisen hitaasta, hellästä ja kevyestä kosketuksesta, toinen reippaasta rutistuksesta ja rajusta hieronnasta.

Osalla ihmisistä on myös kehon osia, joiden koskettaminen saattaa jopa tuottaa kipua. Yhteinen nimittäjä on ehkä se, että mieltymykset ja vastenmielisyydet ovat melko voimakkaita.

Monille autismin kirjon ihmisille hellien tunteiden, sanallisen ilmaisun ja aloitteen tekeminen koskettamalla aiheuttavat ahdistusta. Tätä voidaan kutsua tunne-elämän yliherkkyydeksi eli kohtaamisahdistukseksi. Tilassa ihminen kokee voimakasta ja vaistonomaista tarvetta vältellä positiivisten tunteidensa välitöntä tiedostamista. Tällä pyritään suojelemaan omaa minää yhteydeltä toisiin ihmisiin, koska yhteys koetaan hyökkäyksenä tai tunkeutumisena. Tämä johtaa moniin negatiivisiin ilmiöihin, kuten itsensä vahingoittamiseen tai aggressiivisuuteen.

Autismin kirjon aikuisille on annettava tilaa löytää itse oma ilmaisunsa ilman painostusta ja jatkuvia yrityksiä auttaa tai korjata käytöstä. Aistillinen kosketus ja kokeminen voi myös auttaa tilanteessa. Hiusten harjaaminen, toisen ihmisen selkään nojaaminen tai sylittäin istuminen yhdessä musiikkia kuuntelemalla voivat olla ensi askelia tutustua hitaasti toiseen.

Fyysistä kosketusherkkyyttä voi vähentää erilaisten hierontamuotojen tai syväpainestimulaation avulla. Osa autismin kirjon ihmisistä pitää napakasta, hitaasta hieronnasta, tai kehon painelusta ja puristamisesta, osa puolestaan tiukasta halaamisesta tai painimisesta, jotkut kääriytyvät jumppamattoon tai makailevat painopeiton alla.

Paineaistimukset tasapainottavat levotonta, kireää oloa ja auttavat aistimaan positiivisia asioita. Myös liikunta voi helpottaa rentoutumaan.

Jos henkilö haluaa oppia ilmaisemaan myös sanallisesti tunteitaan, on hyväksyttävä toisenlaiset sisällöt ja välineet, kuten kirjoittaminen tai kuvien käyttö. Henkilö voi oppia ilmaisemaan sanallisestikin tunteitaan, mutta usein ne jäävät niin sanotuksi opituksi fraaseiksi.

3. Epätavallinen suuntautuminen ja taipumus

Autismin kirjon ihmisillä saattaa olla jonkin verran yleisempiä harvinaisemmat seksuaalisuuden ilmaisumuodot kuin väestössä keskimäärin. Näitä ilmenemismuotoja ovat muun muassa homo- ja biseksuaalisuus, transseksuaalisuus ja seksuaalisuuden yhdistäminen esineisiin ja ilmiöihin.

Tämä saattaa liittyä biologisiin tekijöihin, kuten esimerkiksi hormonien toimintaan. Toisaalta yleisyyttä voi myös selittää niin sanotut sosiaaliset tekijät, kuten tavallisten ihmisten tapa kieltää ja kätkeä hankalaksi kokemansa asiat. Autismin kirjon ihmiset puolestaan saattavat välittää vähemmän yleisestä mielipiteestä epätavalliseen suuntautumiseensa.

Erityisesti laitos- ja ryhmäkotiympäristössä on havaintoja erilaisista mieltymyksistä, esimerkiksi tiettyihin vaatteisiin, kenkiin tai autoihin. Tämä voi selittyä yhtä hyvin ympäristön virikkeettömyydellä kuin henkilökohtaisilla taipumuksillakin.

4. Muita yleisiä teemoja

Heta Pukin mukaan toistuvia teemoja, jotka tulevat esiin autismin kirjon ihmisten keskuudessa on muun muassa suhde sukupuolirooleihin, äärimmäisyydet seksuaalisessa aktiivisuudessa, tavanomaista hitaampi kehittyminen ja pragmaattinen asennoituminen seksuaalisuuteen. Näistä ei kuitenkaan vielä toistaiseksi löydy juurikaan tutkimustietoa.

Monet autismin kirjon aikuisista kokevat tavanomaiset sukupuoliroolit itselleen epäluonteviksi ja keinotekoisiksi, ja ne rajoittavat heidän omaa ilmaisua itsestään. Osa henkilöistä kokee olevansa sukupuolettomia tai omaavansa sekä miehisiä että naisellisia piirteitä yhtä aikaan tai vuorotellen. Osa autisminkirjon ihmisistä kertovat olevansa täysin aseksuaalisia.

Äärimmäisyydet seksuaalisen aktiivisuuden suhteen on tullut esiin Gunilla Gerlandin tutkimuksissa. Monet autismin kirjon aikuisista kokevat jossakin elämänsä vaiheessa olevansa täysin vailla seksuaalisia haluja. Toisinaan seksi valtaa ajatuksen ja mielen, ja muihin asioihin on vaikea keskittyä.

Ryhmä- ja laitosympäristössä usein tyypillinen ongelma, joka tuodaan esiin, on estoton ja liiallinen itsetyydytys. Se saattaa liittyä esimerkiksi elämän sisällöttömyyteen, fyysiseen kipuun tai positiivisten tunnekokemusten puutteeseen. Fyysinen stimulaatio voi helpottaa henkilön oloa.

Tunne-elämän hitaampi kehitys voi johtaa kaveripiirissä hankaliin tilanteisiin. Jos esimerkiksi 20 vuoden iässä harjoittelee seurusteluun liittyviä kuvioita, se voi aiheuttaa vuorovaikutuksessa monenlaisia harmeja muiden samanikäisten kanssa.

Joillakin autismin kirjon ihmisillä on tyypillistä viedä mikä tahansa ajatussuunta loogisiin äärimmäisyyksiin. Jos arkielämässä yhdessä sovitut säännöt, kuten pettäminen on kielletty, voi parisuhde johtaa vain eroon. Silloin esimerkiksi neuvotteleminen ja asiasta sopiminen ei onnistu.

Lähteet ja lisätietoa

  • Heta Pukki (2007) Näkökulmia seksuaalisuuteen autismin kirjolla. Autismikulttuuri, tutkimustietoja ja seksuaalisuuskasvatus. Autismi- ja Aspererliitto ry.
  • Birgitta Andersson (2006) Sarjakuvitettu keskustelu. Haukkarannan koulu.
  • Ulla Heikura ja Sari Kujanpää (2006) Sosiaaliset tarinat. Haukkarannan koulu.