Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Erityinen tuki ammattillisessa koulutuksessa

Päätös erityisestä tuesta oikeuttaa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevan oppilaan saamaan erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä opintojensa suorittamisessa sekä opetuksen arvioinnissa.

Erityisen tuen päätös kirjataan oppilaan henkilökohtaisen opetuksen kehittämisen suunnitelmaan (HOKS).

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa perustuu Lakiin ammatillisesta koulutuksesta 64§:

64 § Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.

Erityisen tuen tarvetta arvioidaan aina yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa

Ennen erityisen tuen päätöstä koulun on käytävä neuvonpito oppilaan ja huoltajan kanssa. Pelkästään asiantuntijan, esimerkiksi lääkärin lausuntoon nojaten päätöstä erityisestä tuesta ei voida tehdä: oppilasta ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa on aina kuultava. Koulu tekee erityisen tuen päätöksen neuvonpitojen pohjalta.

Erityisen tuen päätökseen voi hakea oikaisuvaatimusta Aluehallintovirastolta (AVI). Päätöksen liitteenä on aina ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen.

Henkilökohtaisen opetuksen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Erityisen tuen päätös kirjataan aina oppilaan henkilökohtaisen opetuksen kehittämisen suunnitelmaan (HOKS).

HOKSn kirjataan:

  • erityisen tuen sisältö opetuksessa
  • opetuksen seurannan ja arvioinnin keinot/välineet
  • osaamisen arvioinnin mukauttaminen (Poikkeaminen on mahdollista ainoastaan perustutkinnoissa, ei ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa)
  • ammattitaitovaatimuksesta/osaamistavoitteista poikkeaminen (Poikkeaminen on mahdollista ainoastaan perustutkinnoissa, ei ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa)
  • muut opetusmenetelmiin liittyvät ratkaisut ja oppilaan itsearviointi
  • oppilaan muu tuki

Oppilaan osaamisen arvioinnin mukauttaminen

Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa sen verran, mitä hänen valmiudet ja tavoitteet huomioon ottaen on välttämätöntä. Osaamisen arviointi mietitään aina yksilöllisesti. Alaikäisen oppilaan huoltajaa on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Oppilaalle laaditaan oma mukautettu osaamisen arviointikriteeristö.

Osaamisen arvioinnin mukauttamista ei voida tehdä muissa kuin perustutkinnoissa.

Opiskelijan ammattitaitovaatimuksista poikkeaminen

Ammattitaitovaatimuksista poikkeaminen voi olla

  • erityisen tuen tai
  • vaativan erityisen tuen muoto

Poikkeaminen ammattitaitovaatimuksista ei aina edellytä erityisen tuen päätöstä, eli se voi myöskin olla itsenäinen päätös.

Ammattitaitovaatimuksista poikkeamista ei voida tehdä muissa kuin perustutkinnoissa.

On tärkeää tuntea myös oppilaan taidot ja vahvuudet

On tärkeää, että oppilaan tuen tarpeet, mutta myös hänen vahvuutensa tunnistetaan, jotta hänelle soveltuvia opiskelu- ja opetuskeinoja osataan hyödyntää sekä koulussa että työssäoppimisessa.

Oppilaan vahvuuksista on hyvä keskustella työssäoppimispaikan ja koulun kesken. Tällöin työssäoppijalle voidaan räätälöidä sellaisia tehtäviä, joissa hän voi menestyä hyvin ja kokea ne mielekkääksi. Tämä tekee hyvää oppilaan itsetunnolle.

Lisätietoa 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 (Finlex.fi)

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa (Opetushallitus 2018)

Erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitseva opiskelija ammatillisessa koulutuksessa,
Mikkola, Tiina, Opinto-ohjaaja, Ammattiopisto Luovi (diasarja luennosta Mielen supervoimat -seminaarissa, Oulu 2018)