Kehitetään lapsen kanssa

Ympäristön kehittämisessä lapsilähtöisemmäksi tarvitaan mukaan myös paljon tukea tarvitsevia lapsia.

Tästä sivusta voi olla hyötyä silloin, kun tavoitteena on luoda ympäristö, joka tarjoaa lapsille mahdollisuuksia

 • osallistua arjen touhuihin
 • hankkia monipuolisia sosiaalisia suhteita
 • opettavaisiin kokemuksiin ja harjoitella velvollisuuksia (hallitut riskit).

Lapsi ilmaisee itseään olemuksellaan

 • Osa lapsista ei kykene ilmaisemaan itseään puheella tai millään tunnetulla puhetta korvaavalla kommunikaatiomenetelmällä kuten viittomilla tai kuvilla.
 • Jotkut lapset ilmaisevat itseään yksilöllisellä olemuskielellä, kuten elein, ilmein ja liikkein.
 • Lasten ympärillä olevat ihmiset voivat opetella tulkitsemaan ilmaisua.

Olemuskielellä itseään ilmaisevien lasten mielipide jää monesti tutkimusten ja selvitysten ulkopuolelle, koska he eivät voi vastata kyselyihin tai osallistua tavanomaisiin haastatteluihin. Heidän kokemuksistaan voidaan kuitenkin saada tietoa tekemällä lapsesta havaintoja.

 • Lasten kokemustiedon keräämisessä tulisi tehdä yksilöllisiä ja luovia ratkaisuja ja muistaa, että kokemustietoa voidaan kerätä moninaisin keinoin.
 • Esimerkiksi systemaattinen ja sensitiivinen lapsen havainnointi sekä läheisten ihmisten haastatteleminen ovat hyödyllisiä vaihtoehtoja.

Aikuisten keräämä tieto kerätään usein tavalla, joka lähtee aikuisten omista lähtökohdista käsin. Tämä on ongelmallista, koska kysymällä aikuisen määrittelemiä kysymyksiä aikuisen määrittelemillä tavoilla emme saa aidosti esille lasten kokemustietoa.

 • Lapsen kokemustiedon keräämisessä lapsen maailmaan heittäytyminen ja lapsen näkökulmasta lähteminen ovat kaiken A ja O!

Osallistava havainnointi

Osallistava havainnointi on menetelmä, jonka avulla tietoa voidaan kerätä myös olemuskielellä kommunikoivilta lapsilta. Lisäksi menetelmä tarjoaa mahdollisuuden osallistaa lapsen lähiyhteisö kehittämään yhdessä uudenlaisia tapoja vahvistaa lasten kuulluksi tuloa.

Näiltä sivuilta löytyvä materiaali on kehitetty yhdessä alle 18-vuotiaiden paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa. Materiaali soveltuu kaikille, jotka hyötyvät ennakoinnista, vuorovaikutuksen tukemisesta, kuvatuetusta materiaalista ja turvallisesta kohtaamisesta.

Vammaiset nuoret vapaalla Unelmakaupungissa -video kertoo, kuinka jokaisella nuorella on oikeus rikastuttaa arkeaan erilaisilla kokemuksilla ja saada mahdollisuus tutustua ikätovereihin. Sen vuoksi yhteiseen kehittämiseen on tärkeää ottaa mukaan lapset ja nuoret. He ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja voivat kertoa, mihin asioihin tarvitaan muutoksia.

Työkalut

Kohdataan, kuunnellaan ja kehitetään -havainnointijakso:

 • Auttaa havaitsemaan jo olemassa olevat hyvät toimintatavat sekä kehityskohteet. Samalla on mahdollisuus kerätä lapsilähtöisesti kokemustietoa paljon tukea tarvitsevilta lapsilta ja nuorilta.
 • Menetelmää voidaan käyttää koululuokissa, päiväkotiryhmissä ja ryhmäkodeissa, joissa on tarve saada tietoa lapsen oppimisesta, hyvinvoinnista, kasvusta ja kehityksestä sekä vahvistaa niitä edelleen. Sopii hyvin olemuskielellä kommunikoivien lasten tärkeiden asioiden kartoittamiseen.
 • Liite 3: Kohdataan, kuunnellaan ja kehitetään -osallistavan havainnointijakson mallipohja (pdf)
Lisätietoa 

Linkkivinkit

Sivun sisällöt on kehitetty Minua kuullaan -hankkeessa (2018–2020).

Minua kuullaan -logo Kehitysvammaliiton logo