Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnan tulee lisäksi edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Kun kunta järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, se saa siihen valtionosuutta. Toimintaa tulee tarjota joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana, kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7-17 välisenä aikana.

Toimintaa suunniteltaessa tulee olla yhteistyössä kotien ja toiminnan järjestäjien kanssa. Kunnan tulee hyväksyä aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausittainen maksu.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kehitysvammaisille lapsille myös erityishuoltona

Iltapäivähoitoa on järjestetty kehitysvammaisille lapsille kehitysvammalain (laki kehitysvammaisten erityishuollosta) mukaisena erityishuoltona. Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa yksilöllinen hoito ja muu huolenpito sekä muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta.

Koska kehitysvammainen lapsi ei kykene vammansa ja suuren yksilöllisen avun tarpeensa vuoksi käyttämään hyväkseen normaalipalveluja, hänellä on oikeus saada tarvitsemansa yksilöllinen hoito ja muut vastaavat hänen erityishuoltonsa toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut kehitysvammalain nojalla.

Asiakasmaksulain (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista) 4 §:n 2 kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto sekä siihen liittyvä kuljetus ovat maksuttomia. Ylläpidosta voidaan periä maksu, mutta ei kuitenkaan alle 16-vuotiaiden osittaisesta ylläpidosta. Koska iltapäivätoiminta on erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellista toimintaa, siihen liittyvä alle 16-vuotiaalle annettava osittainen ylläpito on maksutonta.

Tätä oikeutta maksuttomaan palveluun eivät poista uudet perusopetuslain säädökset, koska niillä ei ole kumottu kehitysvammalain eikä asiakasmaksulain vastaavia pykäliä. Silloin, kun palvelua on mahdollista järjestää useamman lain nojalla, viranomaisella on velvollisuus soveltaa asiakkaalle edullisempaa lakia.

Koska aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikille perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille, on perusteltua ajatella, että suurin osa oppilaista tarvitsee toimintaa iästään johtuen. Vanhemmat oppilaat tarvitsevat toimintaa nimenomaan erityisistä tarpeistaan johtuen. Siksi ainakin 9-vuotiaasta lähtien aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee järjestää kehitysvammaisille oppilaille erityishuoltona, jolloin kuukausimaksua ei tule periä.

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia palvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta voi myös hankkia palvelut antamalla tähän tarkoitukseen avustusta palvelujen tuottajalle.

Järjestäminen perustuu perusopetuslakiin 8a ja kehitysvammalakiin 2 §:n 6 ja 10 kohdat.

Teksti: Sosiaalijuristi Sirkka Sivula, Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lisätietoa