Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuslaki uudistui vuonna 2011. Lakiin tulivat lähikouluperiaate sekä varhainen ja ennaltaehkäisevä tuki, joka järjestetään kolmiportaisesti. Kolmiportaisen tuen malli perustuu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Lakimuutos korostaa oppilaan oikeutta saada tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaalle suunnitelmallisesti annettavaa varhaista oppimisen ja kasvun tukea. Tärkeää on oppilaan ohjautuminen tuen piiriin mahdollisimman varhain. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaan tilannetta tulee seurata ja aloittaa tuen antaminen heti, kun tarve siihen ilmenee. Varhainen tuki ennaltaehkäisee vaikeuksien lisääntymistä ja kasaantumista.

Yksilöllistä tukea oppimiseen

Tuki suunnitellaan aina yksilöllisesti. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja avustajapalvelut. Tuki on tarvittaessa sekä moniammatillista että monialaista. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Lähikouluperiaatteeseen on sitouduttu kansainvälisissä sopimuksissa. Sen mukaan jokaisella oppilaalla olisi oltava mahdollisuus opiskella siinä koulussa, johon muutkin alueen oppilaat ja esimerkiksi sisarukset menevät. Se on myös perusopetuslaissa ensimmäinen vaihtoehto.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet uusittiin vuonna 2014. Uuden OPS:in keskeisiä ajatuksia on, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä
eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Siksi oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä.

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa toiminnalleen.