ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) tunnetaan suomen kielellä tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriönä sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriönä. Kyseessä on neuropsykiatrinen häiriö, johon liittyy aivojen toiminnan poikkeavuuksia sekä psykiatrisia oireita.

Usein ADHD hankaloittaa arjessa selviytymistä sekä opinnoista suoriutumista. Lapsi, jolla on ADHD, ei välttämättä jaksa odottaa vuoroaan, on lyhytjännitteinen, tekee huolimattomuusvirheitä ja on tapaturma-altis. Hänen saattaa olla vaikea ymmärtää tekojensa seurauksia, ja pienetkin ärsykkeet häiritsevät helposti keskittymistä.

ADHD:hen voi liittyä myös muita samanaikaisia neurologisia tai psykiatrisia vaikeuksia, kuten puheen ja kielen kehityksen häiriöitä, oppimisen erityisvaikeuksia (esimerkiksi lukivaikeus), hahmotukseen ja motoriikkaan liittyviä häiriöitä, käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmia sekä unihäiriöitä.

Lapset, joilla on ADHD, voivat olla lahjakkaita mutta eivät välttämättä ymmärrä ryhmätilanteissa sosiaalisia vihjeitä eivätkä osaa tulkita muiden tunteita tai ilmeitä. Tämä johtaa helposti ongelmiin kaverisuhteissa, ja lapsi saattaa epäoikeutetusti saada jopa laiskan, ilkeän tai tyhmän leiman.

Tarkkaavuus-ylivilkkaushäiriötä esiintyy noin 3-7 prosentilla kouluikäisistä lapsista. Jokaisessa koululuokassa arvioidaan keskimääräisesti olevan yksi lapsi, jolla on tarkkaavuus-ylivilkkaushäiriö tai ainakin sen oireita. ADHD on pojilla yleisempää kuin tytöillä.

ADHD:n diagnosointi

ADHD on aivojen toimintahäiriö, jossa viestien välittyminen hermosolusta toiseen on puutteellista. Erityisesti tietyt tarkkaavuutta ja toiminnan ohjausta säätelevät aivoalueet eivät toimi kunnolla. Syyt ovat usein perinnöllisiä (usean eri geenin välityksellä peritty alttius). Muita syitä ovat esimerkiksi raskauden tai synnytyksen aikana esiintyneet poikkeavuudet.

ADHD:n kolme ydinoiretta ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Oireet tulevat esiin ja painottuvat eri tavoin eri yksilöillä ja eri tilanteissa.

ADHD on ns. kliininen diagnoosi. ADHD:n tunnistaminen ja tutkiminen on vaativaa ja aikaa vievää. Lääketieteellisten ja psykologisten tutkimusten lisäksi havainnoidaan käyttäytymistä kotona ja koulussa tai päiväkodissa mm. haastatteluita ja kyselylomakkeita apuna käyttäen. Diagnoosi määräytyy sen mukaan, kuinka paljon lapsella on ADHD-oireita ja missä määrin ne hankaloittavat arkielämän sujumista.

ADHD-diagnoosi voidaan tehdä luotettavasti noin 5-6-vuotiaasta lähtien. Yksi diagnoosin edellytyksistä on, että oireet ilmenevät ainakin kahdessa eri paikassa, esimerkiksi kotona ja koulussa, oireet ovat kestäneet vähintään puoli vuotta ja joitakin oireita on ollut nähtävissä ennen 7 vuoden ikää.

ADHD:n hoito

ADHD:n oireet ovat hallittavissa oikeiden hoitokeinojen löydyttyä. Hoito tulee suunnitella yksilöllisten tarpeiden mukaan, ja sen on oltava riittävän pitkäjännitteistä ja kokonaisvaltaista oireet ja perhetilanne huomioiden. Lapsen arjessa eri tavoin toimivat aikuiset, kuten vanhemmat, päivähoidon henkilökunta ja opettajat tarvitsevat tietoa ja ohjausta siitä, miten lasta voi arjen tilanteissa tukea ja ohjata.

ADHD:n hoitoon kuuluvat psykososiaaliset hoitomuodot ja lääkehoito. Lääkitys voi helpottaa lapsen kykyä keskittyä, mikä puolestaan lisää onnistumisen mahdollisuuksia. Mahdollisen lääkityksen lisäksi tarvitaan aina arjen ohjauksellisia ja kasvatuksellisia tukikeinoja niin kotona kuin koulussa, ja samanaikaisten ongelmien esiintyvyydestä riippuen esimerkiksi toiminta- tai puheterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta. Myös erilaiset tuki- ja vertaisryhmät auttavat omaisia ja itse henkilöä, jolla on ADHD.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa ADHD havaitaan, tukitoimet järjestetään ja kuntoutus aloitetaan, sitä parempi on ADHD:ta potevan henkilön ennuste. Hoidon tavoitteena on lievittää oireita ja parantaa toimintakykyä arjessa. Noin 40-50 prosentilla lapsista oireet lievittyvät aikuisuuteen mennessä. Hoitamaton ADHD lisää psykiatristen häiriöiden kehittymisen, syrjäytymisen sekä päihteiden käytön riskiä.

Teksti: ADHD-keskus, 1/2011