Kysymyksiä kehitysvammaisen työnantajanana olemisesta

Kysymys: Miksi työnantajan kannattaisi palkata kehitysvammainen henkilö?

Kehitysvammaliitossa julkaistiin asiasta tutkimus. Siinä selvitettiin työnantajien näkemyksiä kehitysvammaisista työntekijöistään.

Kehitysvammaiset työntekijät ovat sitoutuneita

Työnantajien mukaan kehitysvammaiset työntekijät ovat sitoutuneita ja suoriutuvat tehtävistään hyvin. He vaikuttavat positiivisesti niin työyhteisön ilmapiiriin kuin organisaation imagoon. He tulevat hyvin toimeen sekä työtovereiden että asiakkaiden kanssa.

Työnantajien mukaan kehitysvammaisilla työntekijöillä ei ole muita enempää sairauspoissaoloja tai muita suurempaa tapaturmariskiä.

Kouluttautuneita työntekijöitä

Kehitysvammaisia ihmisiä työskentelee avustavissa tehtävissä esimerkiksi kaupoissa, ravintoloissa ja kiinteistöhuollossa. Monella heistä on alan ammatillinen tutkinto.

Suosittuja aloja ovat

 • koti- ja laitostalous
 • siivous
 • keittiö ja ravitsemus
 • kiinteistönhoito.

Palkkaamiseen saa monenlaista tukea

Kehitysvammaisen palkkaamiseen on saatavilla monenlaista tukea.

Kun haluat palkata kehitysvammaisen ihmisen, ota yhteyttä johonkin seuraavista:

 • hyvinvointialueen vammaispalvelut
 • paikallinen TE-toimisto
 • työhönvalmennusta tarjoavat organisaatiot
 • Kehitysvammaliitto.

Kysymys: Mitä erilaisia tukia työnantaja voi saada, jos hän palkkaa kehitysvammaisen ihmisen?

Kehitysvammaisen työntekijän palkkaamiseen on saatavissa monenlaista tukea. Rekrytoinnissa ja palkkaamisessa auttaa työhönvalmentaja. Suurin osa kehitysvammaisista ihmisistä työllistyy työhönvalmentajan tuella. Työhönvalmentaja tukee työnantajaa esimerkiksi työntekijän löytämisessä, palkkaamisessa ja perehdyttämisessä.

Työhönvalmennusta tarjoavat eri tahot paikkakunnasta riippuen. Yleensä työhönvalmennusta järjestävät hyvinvointialueiden vammaispalvelut, mutta myös mm. TE-toimistoilla ja Kelalla on työhönvalmentajia. Tuki on työnantajalle maksutonta.

Työnantaja voi saada myös

 • palkkatukea
 • työolosuhteiden järjestelytukea.

Tukia haetaan TE-toimistosta. Työhönvalmentaja auttaa tukien hakemisessa.

Palkkatukea palkkauskustannuksiin

Työnantaja voi saada kehitysvammaisen henkilön palkkaamiseen palkkatukea. Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työntekijän vamma tai sairaus vaikuttaa työtehtävien suorittamiseen.

Palkkatukea voivat saada

 • yritykset
 • kunnat ja hyvinvointialueet
 • kotitaloudet
 • muut yhteisöt kuten yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat.

Palkkatukea voi saada sekä kokoaikaiseen että osa-aikaiseen työhön. Sitä voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen, myös oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatuki on harkinnanvaraista ja määrärahasidonnaista. Tuen suuruus ja kesto määritellään yksilöllisesti.

Lisätietoa palkkatuesta TE-palvelujen Työmarkkinatorilta.

Tukea työolosuhteiden järjestelyyn

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää esimerkiksi uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöiden tekemistä työpaikalla tai toisen työntekijän apua työssä.

Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin tukea voi saada enintään 4 000 euroa henkilöä kohden.

Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta toteutuneiden työtuntien perusteella.

Lisätietoa työolosuhteiden järjestelytuesta TE-palvelujen Työmarkkinatorilta.