Osallisuuden ja työn laatukriteerit

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereiden tarkoituksena on kehittää päiväaikaisen toiminnan palveluja ja toimintakäytäntöjä, ns. työ- ja päivätoimintaa. Tavoitteena on parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien toimintakykyä ja madaltaa työllistymisen kynnystä.

Laatukriteerit viitoittavat suuntaa tulevaisuuden palveluille. Toiminnan tavoitteeksi asetetaan entistä selkeämmin vammaisten henkilöiden osallisuuden ja työllistymisen edistäminen.

Laatukriteerit ovat tarpeen, sillä työ- ja päivätoimintaa ollaan uudistamassa osana osatyökykyisten aseman vahvistamiseen tähtääviä uudistuksia. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukeva työryhmä (nk. TEOS-työryhmä) ehdotti loppuraportissaan vuonna 2014, että sosiaalihuollon palvelut jakautuisivat jatkossa kahteen osaan: kohti työelämää vieviin palveluihin ja muuta osallisuutta tukeviin palveluihin. Lue lisää TEOS-työryhmän ehdotuksista.

Juha Sipilän hallituksella on käynnissä kärkihanke, jossa kehitetään sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevia palveluita. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamista helpotetaan. Myös pian voimaan astuva YK:n vammaisten oikeuksia koskeva sopimus velvoittaa toimenpiteisiin, joilla turvataan vammaisille henkilöille mahdollisuudet tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Laatukriteerit on tarkoitettu työ- ja arviointivälineeksi palvelujen tuottajille, ostajille, käyttäjille ja valvontaviranomaisille. Ne on laatinut Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK).

Laatukriteereistä on julkaistu myös selkokielinen opas (kvtl.fi), jossa asiaa tarkastellaan työ- tai päivätoimintaan osallistuvan henkilön näkökulmasta.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit

  1. Valinnat ja suunnitelmat
  2. Muutokset ja siirtymävaiheet
  3. Lähiyhteisöihin liittyminen
  4. Opinnot
  5. Itsenäisyys
  6. Terveys, hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet
  7. Ammatilliset opinnot ja työ
  8. Itseilmaisu
  9. Sosiaaliset roolit
  10. Palveluihin vaikuttaminen