Britannia: KeyRing

KeyRing on Englannissa toimiva tukiverkosto itsenäisesti omassa kodissaan asuville kehitysvammaisille henkilöille. Se on uudenlainen tukimuoto, joka perustuu osittain vapaaehtoisiin tukihenkilöihin, mutta on kuitenkin osa virallista sosiaalipalvelujen kustantamaa järjestelmää.

KeyRing on sosiaalinen yritys, joka perustettiin vuonna 1990. KeyRing organisoi paikallisia tukiverkostoja kehitysvammaisille henkilöille. Tukiverkostossa kehitysvammaiset henkilöt tukevat toinen toisiaan, ja lisäksi mukana on muita vapaaehtoisia saman alueen asukkaita. Vapaaehtoisia houkutellaan mm. tarjoamalla heille korvaukseksi ilmainen vuokra-asunto siltä alueelta, jonka kehitysvammaisia asukkaita he tukevat.

KeyRing itse saa tulonsa verkoston jäsenmaksuista. Keskimääräinen jäsenmaksu on noin 5000 puntaa vuodessa. Kehitysvammaiselle verkoston jäsenelle sen maksaa sosiaalitoimi.

Vapaaehtoiset tukevat osallistumisessa

Verkoston vapaaehtoiset tukihenkilöt tarjoavat mm. keskusteluapua, neuvoja oman alueen palvelujen käyttämiseen yms. He sitoutuvat käyttämään vähintään 12 tuntia viikossa oman alueensa kehitysvammaisten henkilöiden tukemiseen. Yhdessä verkostossa on yleensä noin yhdeksän kehitysvammaista jäsentä ja vähintään yksi vapaaehtoinen.

Vapaaehtoisten tukihenkilöiden tehtävänä on tarjota naapuriapua ja tukea tarvittaessa. Heidän tulee tuntea asuinalueensa ihmiset ja palvelut, jotta he osaavat neuvoa palveluiden käytössä. Ongelmia huomatessaan he tarttuvat asiaan ja ohjaavat kyseisen henkilön saamaan ammattilaisapua. Samaan verkostoon kuuluvat kehitysvammaiset henkilöt myös auttavat toinen toisiaan.

KeyRing täydentää palveluja

Moni kehitysvammainen henkilö selviää loppujen lopuksi hyvin pienellä tuella itsenäisesti. Verkosto voi silti olla hyödyksi, sillä se tarjoaa sosiaalisia kontakteja ja sitä kautta keskinäistä avunantoa, itseluottamusta ja kiinnekohtia omaan asuinalueeseen ja sen ihmisiin.

KeyRingin jäsenistä osa tarvitsee kuitenkin paljon enemmän tukea – jopa ympärivuorokautisesti– ja silloin heidän palvelunsa koostuu muustakin kuin verkoston tarjoamasta tuesta. Yhden ihmisen tarvitsema tuki voidaan räätälöidä monen eri palveluntuottajan tarjoamista osasista, ja tällöin myös vaikeimmin vammaiset henkilöt pystyvät asumaan omassa asunnossaan.

Verkostot rakennetaan ajatuksella

KeyRingillä oli keväällä 2011 noin sata verkostoa eri puolilla Englantia ja Walesia ja niiden piirissä 900 tukea tarvitsevaa jäsentä. Suurimmalla osalla heistä on kehitysvamma, mutta osalla myös mielenterveyden tai alkoholinkäytön ongelmia tai muita pulmia. Sopimuksia palvelun käytöstä KeyRing on tehnyt 54 paikallisviranomaisen kanssa. Kun KeyRing perustaa uutta verkostoa, johon asukkaat ovat vasta muuttamassa, asuinalue valitaan huolella.

Asuntoja kannattaa hankkia alueelta, jonka palvelut ja kulkuyhteydet ovat hyvät, mutta vuokrataso kohtuullinen. Lisäksi sieltä pitää tietysti löytyä tarvittavat vapaaehtoiset tukihenkilöt.

KeyRing ei itse vuokraa asuntoja eikä toimi niiden välittäjänä, vaan asukkaat tekevät vuokrasopimuksensa itse ja saavat vuokranmaksuun normaalia asumistukea.

Verkostossa ei tarvitse olla loppuelämäänsä, vaan jokainen voi irrottautua jäsenyydestä, kun tuntee itsensä valmiiksi siihen. KeyRingin tuomat ystävät ja verkostot säilyvät senkin jälkeen.

Lähtökohtana omat voimavarat

Lähtökohtana KeyRingin toiminnassa on ajatus, että kehitysvammaisilla henkilöillä on oikeus omaan kotiin. He haluavat vaikuttaa omaan elämäänsä. Verkostosta he voivat saada sellaista tukea, jota kukin yksilönä tarvitsee: ystäviä, apua arjen toimintaan, turvaa ja mahdollisuuden elää osana omaa yhteisöään. KeyRingissä uskotaan kehitysvammaisten ihmisten omiin voimavaroihin.

Lähtökohtana on ”"minä osaan tehdä sen”", ei ”"voitko tehdä sen minun puolestani”".

Oleellista on paikallisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Ihminen haluaa kuulua johonkin ja myös antaa oman panoksensa yhteiseen hyvinvointiin.

Lisätietoa