Eläkkeet

Vammainen henkilö, joka ei pysty elättämään itseään työtä tekemällä, on oikeutettu Kelan maksamaan työkyvyttömyyseläkkeeseen. Jos henkilö on ollut jossain vaiheessa työelämässä, hän voi saada myös ansioeläkettä. Eläke koostuu tällöin kansaneläkkeestä ja ansioeläkkeestä.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan 16-64-vuotiaille henkilöille, jotka eivät pysty elättämään itseään työnteolla. Kun henkilö täyttää 65 vuotta muuttuu työkyvyttömyyseläke vanhuuseläkkeeksi.

Työkyvyttömyyseläkettä ei kuitenkaan myönnetä alle 20-vuotiaalle ennen kuin on hänen mahdollisuutensa ammatilliseen kuntoutukseen on tutkittu. Vajaakuntoiselle 16-19-vuotiaalle maksetaan nuoren kuntoutusrahaa.

Nuorelle, joka on vammautunut jo ennen kun hän täyttää 15 vuotta, ei makseta sairauspäivärahaa. Hän voi hakea nuoren kuntoutusrahaa tai työkyvyttömyyseläkettä.

Työnteko työkyvyttömyyseläkkeellä

Jos täysimääräistä työkyvyttömyyseläkettä saava työllistyy, hän voi jättää eläkkeen lepäämään. Eläke voi olla lepäämässä yhtäjaksoisesti kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Tällaisia jaksoja voi olla ihmisen elämässä useampia. Jaksojen välillä tulee olla vähintään kuukauden verran työkyvyttömyyseläkkeellä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi ansaita enintään takuueläkkeen määrän, joka on 775,27 e/kk euroa kuukaudessa (2018). Palkan lisäksi voi saada ylimmän vammaistuen suuruista tukea 416,91 e/kk. (2018), jos saa eläkettä saavan hoitotukea ennen kuin jättää eläkkeen lepäämään. Työnteon loputtua eläke pitää anoa takaisin. Anomus on kirjallinen ilmoitus, johon ei tarvita liitteeksi esimerkiksi lääkärintodistusta. Eläkkeen lepäämään jättäneellä on oikeus sairauspäivärahaan sairastuessaan.

Laitoshoidon vaikutus eläkkeen maksamiseen

Yli kolme kuukautta kestävässä laitoshoidossa oleva ihminen maksaa eläkkeestään ylläpitomaksua. Laitoshoidossa olevalle on kuitenkin jäätävä vähintään 107 euroa eläkkeestä omaan käyttöön (2016). Jatkuvassa julkisessa laitoshoidossa tai sitä vastaavassa hoidossa olevalle ei makseta eläkkeensaajien hoitotukea, eikä eläkkeensaajien asumistukea. Täysimääräinen eläke alenee kolmen kuukauden hoidon jälkeen.

Hakeminen

  • hakukaavake Kelan toimistosta tai verkkosivuilta
  • lääkärinlausunto

Muut eri elämäntilanteissa maksettavat eläkkeet:

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeelle siirrytään, kun täytetään 65 vuotta. Myös ne kehitysvammaiset ihmiset, jotka ovat saaneet työkyvyttömyyseläkettä, siirtyvät vanhuuseläkkeelle. Heidän ei tarvitse erikseen anoa vanhuuseläkettä, vaan Kela tekee päätöksen siitä automaattisesti.

Yksilöllinen varhaiseläke

Yksilöllisen varhaiseläkkeen voi saada lievemmin lääketieteellisin perustein kuin varsinaisen työkyvyttömyyseläkkeen. Yksilöllistä varhaiseläkettä voi hakea sekä kansaneläkelain että ansioeläkelakien perusteella. Eläke on tarkoitettu pitkään työelämässä olleille.

Perhe-eläke

Kun puoliso tai lapsen isä, äiti tai muu huoltaja kuolee, lakisääteiset perhe-eläkkeet turvaavat lesken ja lasten toimeentuloa. Perhe-eläkkeitä haetaan sekä Kelasta että ansioeläkkeitä hoitavista eläkelaitoksista. Myös tapaturma- ja liikennevakuutuksesta maksetaan perhe-eläkkeitä.

Eläkkeet perustuvat kansaneläkelakiin (So 101) ja perhe-eläkelakiin (So 114).