FAS ja muut FASDin muodot

Sikiöaikainen alkoholialtistus voi aiheuttaa lapselle hyvin erilaisia vaurioita. Ilmiötä kuvaavaksi kattotermiksi on annettu FASD. FASD-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista fetal alcohol spectrum disorders. Alkoholin aiheuttamat vauriot sikiölle vaihtelevat lievistä vaurioista hyvin vakaviin. Kyseessä on vaurioiden kirjo. Erityisesti lieviä vaurioita on hankala tunnistaa. FASD pitää sisällään neljä eri diagnoosia:

  • FAS (fetal alcohol syndrome) eli sikiön alkoholioireyhtymä
  • PFAS (partial fetal alcohol syndrome) eli osittainen sikiön alkoholioireyhtymä
  • ARND (alcohol related neurobehavioral disorder) eli alkoholialtistuksen aiheuttama keskushermoston vaurio
  • ARBD (alcohol related birth defect) eli alkoholin aiheuttama epämuodostuma.

FAS on diagnooseista tunnetuin

FAS-diagnoosin saavat kaikista vakavimmin vaurioituneet lapset. Heillä on selkeä kasvun hidastuma, joka on mahdollisesti havaittu jo raskauden aikana. Tämän lisäksi FAS-lapsilla on oireyhtymälle tyypilliset kasvonpiirteet sekä aivojen kasvuhäiriö tai rakennepoikkeama. FAS-lapsilla on eriasteisia keskushermoston vaurioita, jotka ilmenevät muun muassa oppimisen häiriöinä. Osa FAS-lapsista on kehitysvammaisia.

PFAS-diagnoosi annetaan silloin, kun kaikki FAS-diagnoosiin vaadittavat kriteerit eivät täyty, mutta lapsella on kuitenkin alkoholialtistuksen aiheuttamat tyypilliset kasvonpiirteet. Tämän lisäksi on joko kasvun hidastuma, aivojen kasvun häiriö tai rakennepoikkeama, monimuotoisia oppimiskyvyn häiriöitä tai käyttäytymiseen liittyviä erityispiirteitä. Tätä diagnoosia on aikaisemmin kutsuttu lyhenteellä FAE (fetal alcohol effects). Nykyään PFAS on kuitenkin vakiintunut kuvaamaan osittaista FAS-oireyhtymää ja siksi FAE-termistä tulisi luopua.
 
ARND-diagnoosi kertoo, että lapsella on alkoholialtistuksesta johtuvia pysyviä keskushermoston toimintahäiriöitä. Keskushermoston vauriot voivat ilmetä aivojen kasvun häiriöinä tai rakennepoikkeamina, mutta myös monimuotoisena oppimiskyvyn tai käyttäytymisen häiriöinä ilman tutkimuksin havaittavia aivojen rakennepoikkeamia tai kasvuhäiriöitä.

ARBD-diagnoosi kertoo, että lapsella on jokin tai joitakin alkoholialtistuksesta johtuvia elinepämuodostumia sekä oireyhtymälle tyypilliset kasvonpiirteet. Alkoholin kulutus raskauden aikana voi aiheuttaa vaurioita muun muassa sikiön sydämeen. Ihmisen elimet muodostuvat ensimmäisten raskauskuukausien aikana ja siksi alkoholin käyttö alkuraskaudessa altistaa lapsen erityisesti elinvaurioille.

Alkoholin aiheuttamat vauriot ovat aina yksilöllisiä

Luotettavaa kehitysennustetta ei voida myöskään antaa vastasyntyneen lapsen kasvonpiirteiden tai kasvuhäiriöiden perusteella. On todettu, että lasten oppimisen ja ymmärtämisen taidot eroavat saman diagnoosinimikkeen sisällä suuresti. Siksi on erittäin tärkeätä hahmottaa kunkin lapset omat yksilölliset vahvuudet ja heikkoudet, riippumatta siitä, minkä diagnoosin hän saa. Jokaisen sikiöaikana alkoholille altistuneen lapsen kasvua ja kehitystä on tuettava hänelle parhaiten sopivalla tavalla.

Kansainvälinen FASD-päivä

9.9. vietetään kansainvälistä FASD-päivää. Päivämäärä muistuttaa odotusajan yhdeksän kuukauden raittiudesta. Päivää on vietetty vuodesta 1999.

Lisätietoa 

Tarkat diagnostiset kriteerit on listattu Käypä hoito -ohjeisiin: Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat vauriot

Alkuperäinen artikkeli diagnostisista kriteereistä: Hoyme, May, Kalberg, Kodituwakku, Gossage, Trujillo, Buckley, Miller, Aragon, Khaole, Viljoen, Jones and Robinson (2005) A Practical Clinical Approach to Diagnosis of Fetal Alcohol Spectrum Disorders: Clarification of the 1996 Institute of Medicine Criteria. Pediatrics, vol. 115,(1), pp. 39-47.