Riskien ymmärtäminen

Erilaisten riskien ja syy-seuraussuhteiden punnitseminen on mutkikasta. Kehitysvammaisen henkilön ei välttämättä ole helppo ymmärtää, mistä riskeissä ja niiden arvioinnissa on kyse. Joskus henkilön voi olla vaikea tunnistaa ylipäätään koko riskin olemassaoloa. Vaikealta voivat tuntua myös riskeihin liittyvä päätöksenteko ja erilaisissa riskitilanteissa toimiminen. Joillekin henkilöille koko riskien arviointi suhteessa omaan toimintaan voi olla tehtävänä liian vaikea.

Kaikilla ihmisillä ei välttämättä ole ollut paljoakaan mahdollisuuksia kokeilla uusia asioita ja oppia omista kokemuksistaan. Mikäli kokemusta ei ole, on vaikea hahmottaa, mitä vaihtoehdot voisivat olla tai millaisia riskejä kuhunkin vaihtoehtoon voi liittyä.

On tärkeää auttaa henkilöä mahdollisuuksien mukaan ymmärtämään, mistä riskeissä on kyse ja miksi niitä voi joissain tilanteissa olla tarpeen arvioida. Henkilön hyvin tuntevilla ihmisillä on paras tietämys siitä, millä tavalla juuri kyseinen henkilö ymmärtää ja hahmottaa riskejä, ja millä tavalla hänen kanssaan kannattaa asiaa käsitellä.

Olennaista on, että ihmistä autetaan hahmottamaan omien valintojensa ja päätöstensä eri ulottuvuuksia ja niistä mahdollisesti koituvia seuraamuksia. Apuna voi käyttää esimerkiksi

Joskus asian ydin selkeytyy matkan varrella, keskustelujen ja konkreettisen tekemisen ja kokemuksen kautta. Yhteinen keskustelu, jossa kaikki voivat tuoda omat ajatuksensa (ja huolensa) esiin, voi auttaa ihmistä itseään ymmärtämään kokonaisuutta ja kaikkea siihen liittyvää. Asiaa voidaan lähestyä myös jokaiselle kansalaiselle kuuluvien oikeuksien ja vastuiden näkökulmasta - oikeudet ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

Jokaisen vastuulla on ainakin pohtia sitä, mitä minun toiminnastani voi seurata joko minulle itselleni tai muille. Asioista voi koitua

  • lainsäädännöllisiä seuraamuksia, jotka koskevat kaikkia kansalaisia
  • moraalisia seuraamuksia, kuten toisen ihmisen luottamuksen pettäminen
  • seuraamuksia erilaisten sosiaalisten normien rikkomisesta tai niistä poikkeamisesta.

Riskit ja niiden pohtiminen voivat tuntua henkilöstä itsestään ikävältä asialta. Hänelle voi myös syntyä ikävä tunne siitä, että hän ja hänen tekemisensä ovat riski, jota muut kokoontuvat arvioimaan.

Olennaista on kyetä kääntämään negatiiviselta tuntuva asia mahdollisimman positiiviseksi kokemukseksi. Asian voi kääntää myös toisin päin - kysehän on ennen kaikkea mahdollisuuksien maksimoinnista. Ideana on etsiä yhdessä keinoja elämän sisällön rikastuttamiseen, uusien mahdollisuuksien löytämiseen ja kokeilemiseen sekä kokemuksista oppimisen mahdollistamiseen.

Erittäin suuri merkitys on myös sillä, millä tavoin työskentelyssä mukana olevat ihmiset suhtautuvat ja sitoutuvat asiaan. Avoin ja rehellinen, mutta kunnioittava ja ratkaisuja etsivä keskustelu sekä luottamuksellinen ilmapiiri vievät pitkälle.