Työryhmän perustaminen

Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan työryhmä, joka vastaa asuntoverkoston suunnittelusta. Työryhmä järjestää yhteiskehittämisen työpajoja, joissa

Työryhmän kokoonpano

Työryhmään kootaan edustajia seuraavista toimijoista:

Tulevat asukkaat. Kehitysvammaiset ihmiset tietävät itse parhaiten, missä ja miten he haluavat asua. Kun tulevat asukkaat osallistuvat asuntoverkoston suunnitteluun, palvelut vastaavat heidän tarpeitaan. Lisäksi suunnitteluun osallistuminen auttaa tulevia asukkaita jäsentämään asumiseen liittyviä toiveita, tarpeita ja odotuksia.

Asukkaiden läheiset. Kehitysvammaisten ihmisten läheiset tuntevat läheisensä tarpeet hyvin. Muutokset kehitysvammaisen ihmisen elämässä vaikuttavat myös läheisiin. Esimerkiksi nuoren muutto lapsuudenkodista omaan kotiin vaikuttaa koko perheeseen.

Kunnan sosiaalitoimi. Sosiaalitoimi kerää tiedot niistä kehitysvammaisista kuntalaisista, jotka etsivät asuntoa. Nämä henkilöt kutsutaan mukaan asuntoverkoston yhteiskehittämisen työryhmään tai työpajoihin. Sosiaalitoimen tehtävänä on selvittää, millaisia palveluja asuntoverkoston asukkaat tarvitsevat, sekä laatia tulevien asukkaiden kanssa palvelusuunnitelmat ja järjestää tarvittavat palvelut. Sosiaalitoimi varmistaa, että asuntoverkostoon suunnitellut asumisratkaisut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja ovat palvelutuotannoltaan kustannustehokkaita.

Kunnan kaavoitus, asuntotoimi ja vuokrataloyhtiöt. Kunnan kaavoituksesta, asuntoasioista ja rakentamisesta vastaavat henkilöt tuntevat alan lainsäädännön ja käytännöt. Heidän asiantuntemustaan tarvitaan, kun suunnitellaan alueen nykyisten rakennusten käyttöä ja uutta rakentamista. Vuokrataloyhtiöt voivat rakennuttaa ja vuokrata asuntoja asuntoverkoston tuleville asukkaille. Niillä on myös asuntoverkoston suunnittelussa tarvittavaa osaamista.

Palvelujen tuottajat. Verkoston palvelujen tuottajia voivat olla kunta, kuntayhtymä, yritykset, järjestöt ja säätiöt. Verkoston palvelutuotanto suunnitellaan alueellisesti hyödyntäen kaikkien palvelujen tuottajien osaamista. Asumispalvelujen työntekijät (ohjaajat, hoitajat) tukevat asukkaita arjessa. Asuntoverkosto vaikuttaa myös ohjaajien ja hoitajien työhön. He osaavat arvioida asuntoverkostoon suunniteltujen palvelujen vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevien asukkaiden että työntekijöiden näkökulmasta.

Muut osallistujat

Työryhmän lisäksi työpajoihin voivat osallistua kaikki asuntoverkoston suunnittelusta kiinnostuneet. Työpajoihin kutsutaan edustajia ainakin seuraavista ryhmistä:

  • tulevat asukkaat ja heidän läheisensä
  • kunnan sosiaalitoimi
  • kunnan kaavoitus ja asuntotoimi
  • vuokrataloyhtiöt
  • alueen palvelujen tuottajat
  • asumispalveluiden työntekijät
  • lähipalveluiden työntekijät
  • vapaaehtoisjärjestöt.